BASE Advocaten - The Litigation Firm

Belangrijke uitspraak Ondernemingskamer 6 juni 2011 (JeeZet/Synpact)

Blogs 05 December 2011

Inleiding – geschil over waardebepaling en dividendbeleid

Het Hof Amsterdam heeft op 6 juni 2011 een arrest gewezen waarin een tweetal interessante uitspraken worden gedaan. Het Hof oordeelt dat waardebepalinggeschillen die voortkomen uit de aandeelhoudersovereenkomst buiten bestek vallen van de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer en zodoende bij de ‘gewone’ civiele rechter moeten worden behandeld. Daarnaast verduidelijkt het Hof de positie van de minderheidsaandeelhouder bij een besluit tot dividendinhouding.

Feiten

De kern van het conflict is een geschil tussen de partijen over de bepaling van de waarde van de door JeeZet gehouden aandelen in Synpact Holding. De aandelen moeten op grond van de in de statuten opgenomen blokkeringsregeling worden overgedragen aan de andere aandeelhouders. In de aandeelhoudersovereenkomst is een waardebepaling opgenomen die in acht moet worden genomen bij de overdracht van de aandelen aan de andere aandeelhouders. De toepassing van de waarderingsformule uit de aandeelhoudersovereenkomst is het punt van discussie. Naast het geschil over de waardering van de door JeeZet over te dragen aandelen is er een geschil ontstaan over het uitkeren en/of reserveren van de winsten van Synpact Holding.

Geschil waardebepaling

De Ondernemingskamer is van mening dat het geschil omtrent de waardebepaling van de aandelen een geschil van vermogensrechtelijke aard is. Het betreft een geschil tussen de aandeelhouders van Synpact Holding onderling en het raakt zodoende niet het functioneren van Synpact Holding of organen van Synpact Holding. Daarom valt dit geschil buiten bereik van een enquêteprocedure en is de gewone civiele rechter bevoegd om het geschil te beslechten. Er kan geen sprake zijn van twijfel aan een juist beleid van Synpact Holding omdat het geschil over de waardering van de aandelen zich uitsluitend richt tot de andere aandeelhouders en niet tot Synpact Holding zelf. Er kan zodoende geen sprake zijn van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen bij Synpact Holding omdat Synpact Holding geen partij is in dit geschil.

Commentaar

De beslissing van de Ondernemingskamer is logisch gezien het doel en de strekking van de wetgeving. De enquêteprocedure is bedoeld om onderzoek in te stellen wanneer er twijfel is aan een juist beleid bij de vennootschap. De waardebepaling van aandelen is opgenomen in de statuten, in de vorm van een blokkeringsregeling, en in de aandeelhoudersovereenkomst in de vorm van een waarderingsformule. Vooral dat laatste is van groot belang. De aandeelhoudersovereenkomst, en dus de manier van waarderen van de aandelen geldt alleen tussen de aandeelhouders. Synpact Holding heeft niks te maken met de afspraken die worden gemaakt tussen de aandeelhouders onderling. Er kan zodoende geen sprake zijn van een juist beleid bij Synpact Holding omdat Synpact Holding geen partij is in dit geschil.

Geschil dividendbeleid

Naast het geschil over de waardering van de over te dragen aandelen is er een geschil ontstaan over het uitkeren en/of reserveren van de winsten (het dividendbeleid) van Synpact Holding. Het dividendbeleid kan wel onderwerp van een enquête bij de Ondernemingskamer zijn. De Ondernemingskamer overweegt in het algemeen dat de aandeelhouders in beginsel zondermeer recht op uitkering van de in een boekjaar gerealiseerde winsten hebben. Dit blijkt ook uit de wet (artikel 2:126 lid 1 BW). In de statuten kan wel worden bepaald dat de winst ter beschikking staat van een vennootschapsorgaan. In de statuten van Synpact Holding is de winst ter beschikking gesteld van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering dient, volgens de Ondernemingskamer, bij het nemen van een besluit tot winstbestemming wel de redelijkheid en billijkheid in acht nemen. Dat betekent dat de algemene vergadering de belangen van de verschillende partijen moet afwegen. Het belang van de (minderheids)aandeelhouder moet afgewogen worden tegen het belang van de vennootschap en de wens van de andere aandeelhouders om de winst aan de reserves toe te voegen. Alleen als het vennootschappelijk belang vereist dat tot reservering wordt overgegaan zal de winst niet uitgekeerd hoeven te worden. Van belang is tevens dat het dividendbeleid kenbaar en gemotiveerd is voor de aandeelhouders. Een beleid waarbij alle winst wordt gereserveerd zal in het algemeen niet gerechtvaardigd zijn. De Ondernemingskamer is van oordeel dat het dividendbeleid van Synpact Holding geen grond voor twijfel aan een juist beleid oplevert. Volgens de Ondernemingskamer is het dividendbeleid duidelijk kenbaar gemaakt aan de aandeelhouders en is het niet onredelijk.

Commentaar

De Ondernemingskamer heeft in deze uitspraak gesteld dat aandeelhouders rekening moeten houden met andere aandeelhouders. Nootschrijver Blanco Fernandez erkent dit ook in zijn noot bij het arrest.[1] Dat wijkt af van de notie dat de aandeelhouder zijn stemrecht mag gebruiken om zijn belang in de vennootschap te dienen. De aandeelhouder mag zijn stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. Hij hoeft daarbij geen belangenafweging te maken. De enige grens die wordt gesteld aan het gebruik van het stemrecht is misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW). De Ondernemingskamer introduceert in zijn uitspraak een soort evenwichtsdenken waarbij van belang is of de aandeelhouders bij het nemen van besluiten rekening moet houden met andere aandeelhouders. De rechter moet nu ook het besluit gaan beoordelen op redelijkheid terwijl het besluit eigenlijk een autonome wilsbeschikking van de aandeelhouder is.

Conclusie

De Ondernemingskamer heeft een tweetal belangrijke uitspraken gedaan in zijn arrest van 6 juni 2011. De beslissing van de Ondernemingskamer dat een geschil over de waardering van aandelen die in het kader van een blokkeringsregeling in de statuten in combinatie met de bepalingen van de geldende aandeelhoudersovereenkomst moeten worden overgedragen aan andere aandeelhouders een vermogensrechtelijk geschil is en zodoende niet thuishoort in een enquêteprocedure doet weinig stof opwaaien. Opmerkelijker is dat de Ondernemingskamer heeft besloten dat aandeelhouders bij het nemen van een besluit van winstreservering of winstuitdeling rekening moeten houden met de belangen van andere aandeelhouders. Dit is een inbreuk op het recht van de aandeelhouder om zijn eigen belangen in de vennootschap na te streven door middel van het uitoefenen van zijn stemrecht.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met mr. R.A.W.J. van Eijck, mr. V.R.M. Appelman en/of mr. J.M.J. Arts.

(c) BASE Advocaten B.V. Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.


[1] OK 6 juni 2011, JOR 2011/282 (JeeZet/Synpact)

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies