BASE Advocaten - The Litigation Firm

Beperking stilzwijgende verlenging van contracten

Blogs 01 March 2012

Inleiding

Op 1 december 2011 is de Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten[1] in werking getreden. Deze nieuwe wet beschermt consumenten door de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging te beperken en geeft daarbij regels omtrent het opzeggen van abonnementen en contracten.

De nieuwe wetsbepalingen gelden o.a. voor abonnementen op tijdschriften, dagbladen, de sportschool en voor energiecontracten. Lidmaatschappen van verenigingen vallen buiten het bereik van de nieuwe wet, omdat daar het verenigingsrecht op van toepassing is.

Stilzwijgende verlenging beperkt toegestaan

Consumenten worden door de wetgever beschermd tegen bedingen in de algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn. Wanneer een beding onredelijk bezwarend is, wordt door de wetgever opgesomd in de artikelen 6:237 en 6:238 BW, betreffende de zogenaamde ‘zwarte en grijze lijst’. De zwarte lijst geeft aan dat een bepaalde voorwaarde onredelijk bezwarend is en daarom vernietigbaar is. De grijze lijst is voor bedingen waarbij er vanuit gegaan wordt dat deze onredelijk bezwarend zijn, maar waarbij de abonnementsverstrekker de mogelijkheid krijgt om aan te tonen dat daarvan geen sprake is.

Deze zwarte en grijze lijst zijn door de nieuwe wet gewijzigd. In de zwarte lijst is opgenomen dat stilzwijgende verlenging van een overeenkomst voor bepaalde duur niet is toegestaan. En ook proefabonnementen mogen niet meer stilzwijgend worden verlengd. Een overeenkomst voor onbepaalde duur mag echter wel stilzwijgend worden verlengd, mits het voor de consument mogelijk is om op elk moment de overeenkomst op te zeggen. Daarbij geldt dan een opzegtermijn van één maand. Deze regel is opgenomen in de grijze lijst.

Voorts is in de grijze lijst een uitzondering opgenomen ten aanzien van contracten die voor meer dan één jaar worden gesloten en die niet na het eerste jaar maandelijks opgezegd kunnen worden. Deze meerjarige contracten kunnen onder omstandigheden niet onredelijk bezwarend worden geacht voor de consument. Dit is het geval indien de consument een fikse korting of een cadeau ontvangt bij het sluiten van het meerjarige contract. Hierbij valt te denken aan het ontvangen van een mobiele telefoon bij het sluiten van een tweejarig telefoonabonnement.

Wijzen van opzegging

De wet geeft een uitbreiding aan de wijzen waarop een abonnement of contract opgezegd kan worden. Het is nu namelijk mogelijk om de overeenkomst op dezelfde wijze op te zeggen als waarop deze tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of via een website, in plaats van per (aangetekende) brief.

Bestaande contracten

Op bestaande abonnementen en contracten is de wet (nog) niet van toepassing. De Eerste Kamer buigt zich momenteel over de vraag of de wet al moet gelden voor bestaande overeenkomsten, of dat er toch een overgangsregeling moet komen.

Mocht u vragen hebben over deze wetswijziging of advies wensen aangaande de gevolgen daarvan, neemt u dan contact op met mr. J.M.J. Arts en mr. drs. M. Sweerts.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.


[1] Wet van 26 november 2010, Stb. 30 november 2010, nr. 789.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies