BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgever loopt risico bij non-actiefstelling

Nieuws 01 March 2012

Wanneer een werkgever tot de conclusie komt dat hij afscheid wenst te nemen van een werknemer, gebeurt het vaak dat deze werknemer door de werkgever op non-actief wordt gesteld. Dit is echter niet onder alle omstandigheden toegestaan.

Werkgevers kiezen er vaak voor om een werknemer van wie zij afscheid wensen te nemen op non-actief te stellen totdat er een werkelijk einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Hier ligt vaak aan ten grondslag dat een werkgever die het vertrouwen in een werknemer heeft verloren, deze werknemer niet meer op de werkvloer wil zien. Werkgevers weten over het algemeen dat wanneer een werknemer op non-actief wordt gesteld, deze zijn recht op salaris behoudt. Men laat de werknemer in dergelijke situaties echter vaak liever betaald thuis zitten, dan dat zij de werknemer nog dagelijks tegenkomen op de werkvloer.

Een werknemer kan het echter in het geheel niet eens zijn met de beslissing van zijn werkgever om hem van de een op andere dag de toegang tot de werkvloer te ontzeggen. Een dergelijke maatregel zal bij zijn collega’s en relaties immers (mogelijk ten onrechte) het beeld oproepen dat hij iets zeer verwijtbaars heeft gedaan. In een dergelijk geval is het mogelijk dat de werknemer besluit om zijn non-actiefstelling aan te vechten in een kort gedingprocedure.

Uitgangspunt bij een dergelijk procedure zal het gegeven zijn dat de Hoge Raad het recht op tewerkstelling als zodanig in beginsel niet heeft erkend. Uit de rechtspraak van veel lagere rechters volgt echter dat een vordering van een werknemer om tewerk te worden gesteld nadat hij op non-actief is gesteld, in bepaalde gevallen wel degelijk kans van slagen heeft. De hoofdregel die doorgaans door de kantonrechters wordt gehanteerd is dat een non-actiefstelling slechts gerechtvaardigd is bij een voldoende zwaarwegende grond, waarbij het vooruit lopen op een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet voldoende is. Slechts bijkomende factoren, zoals onvoldoende werk of een onhoudbare situatie op de werkvloer rechtvaardigen dan een op non-actiefstelling (RAR 2012/27). Recent heeft het Hof Leeuwarden deze koers van de kantonrechters bevestigd (Hof Leeuwarden 29 november 2011, LJN BU6253).

Het Hof Leeuwarden heeft in de bovenvermelde uitspraak voorop gesteld dat de toewijsbaarheid van een vordering van een werknemer om zijn arbeid te mogen verrichten, moet worden beoordeeld aan de hand van de algemene maatstaf van hetgeen een goed werkgever behoort te doen en na te laten. Deze maatstaf brengt volgens het hof in het algemeen gesproken mee dat de toewijsbaarheid afhangt van de aard van de dienstbetrekking, van de overeengekomen arbeid en van de bijzondere omstandigheden van het geval. Daarbij dient naar het oordeel van het hof als uitgangspunt te worden genomen dat van een werkgever gevergd mag worden dat hij de werknemer tegen diens wil slechts de mogelijkheid mag onthouden om zijn arbeid te verrichten wanneer de werkgever daarvoor redelijke grond heeft. Die redelijke grond dient bovendien voldoende zwaar te wegen, gelet op het in beginsel zwaarwegend te achten belang van de werknemer om de bedongen arbeid te kunnen blijven verrichten. Daarbij wijst het hof er ook op dat het feitelijk verrichten van (de bedongen) arbeid ook los van het loon dat met de arbeid wordt verdiend een intrinsieke waarde voor de werknemer heeft, mede gezien de betekenis die in het maatschappelijk verkeer wordt toegekend aan het kunnen verrichten van arbeid. De beslissing van een werkgever om een werknemer tegen diens wil niet toe te laten tot het werk is volgens het hof in beginsel diffamerend voor de werknemer.

Wanneer er gerechtvaardigde vrees bestaat dat er daadwerkelijk ongewenste situaties zullen ontstaan wanneer de werknemer zijn werkzaamheden voortzet, kan een maatregel als een non-actiefstelling door een werkgever worden genomen. Deze beslissing moet echter, gelet op het voorgaande, door een werkgever goed worden onderbouwd. Gebeurt dat niet, dan loopt de werkgever het risico dat de werknemer de non-actiefstelling met succes in kort geding aanvecht en dat de rechter de werkgever een dwangsom oplegt. Bovendien kan een onterechte op non-actiefstelling later door de kantonrechter worden meegewogen bij het bepalen van de ontslagvergoeding in een eventuele ontbindingsprocedure. Een werkgever dient derhalve zorgvuldig met deze (orde)maatregel om te gaan.

Mocht u vragen hebben of advies wensen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. J-W. van Geen.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies