BASE Advocaten - The Litigation Firm

De inning van een restschuld op basis van een hypotheekakte

Blogs 17 May 2013

Financiële instellingen en huizenbezitters zien zich na een gedwongen verkoop van het onderpand steeds vaker geconfronteerd met een restschuld. Het probleem van de restschulden wordt in hoog tempo groter. Het aantal huizen waarvan de huidige waarde lager ligt dan de verstrekte hypotheek is de laatste maanden hard gestegen. Recente schattingen van de NVM laten zien dat 800.000 huishoudens een potentiële restschuld hebben. Bovendien neemt het aantal huishoudens met een betalingsachterstand op een hypothecaire geldlening flink toe.

Inning van een restschuld

Voor de inning van een restschuld bij de debiteur maken banken veelal gebruik van de grosse van een hypotheekakte. Zo wordt in de praktijk bijvoorbeeld met de hypotheekakte beslag gelegd op het loon van een debiteur of worden goederen van de debiteur openbaar verkocht, om zo een restschuld te kunnen innen.

Arrest Rabobank/Visser

Bij de inning van een restschuld rijst de vraag of de kredietverstrekker daarbij gebruik kan en mag maken van de hypotheekakte. In het arrest Rabobank/Visser (NJ 1993/449) heeft de Hoge Raad reeds geoordeeld dat aan de grosse van een authentieke akte slechts executoriale kracht toekomt met betrekking tot op het tijdstip van verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven vorderingen, alsmede met betrekking tot toekomstige vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een op het tijdstip van het verlijden van de akte reeds bestaande en in de akte omschreven rechtsverhouding.

De Hoge Raad (HR 8 februari 2013, LJN BY4889) heeft zich onlangs wederom uitgesproken over de vraag of de grosse van een hypotheekakte een executoriale titel oplevert voor de inning van een restschuld. In deze zaak was niet gebleken van het bestaan van enige concrete vordering of concrete rechtsverhouding waaruit een vordering kon voortvloeien. Naar het oordeel van de Hoge Raad kan de grosse van de onderhavige tussen partijen opgemaakte notariële hypotheekakte daarom niet worden aangemerkt als een executoriale titel in de zin van artikel 430 Rv voor de na de uitwinning van het hypotheekrecht resterende vorderingen uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening, ook niet voor zover die reeds bestonden ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte.

Vordering of rechtsverhouding moet voldoende bepaald zijn in de akte

Gelet op het verstrekkende en ingrijpende karakter van de bevoegdheden die een notariële hypotheekakte aan de hypotheekhouder geeft, valt het bestaan daarvan volgens de Hoge Raad alleen te aanvaarden indien de vordering waarvoor deze is verleend met voldoende bepaaldheid in de akte is omschreven. Een zogenaamde boekenclausule in de hypotheekakte is daarbij niet voldoende. Immers, daarmee wordt het bestaan van een concrete vordering niet vastgelegd, maar is het bewijs daarvan afhankelijk gemaakt van een buiten de akte gelegen bron (de administratie van de hypotheekhouder).

Conclusie

Om een restschuld op basis van een bestaande hypotheekakte te kunnen innen is (en blijft) het noodzakelijk om te bezien of de vordering voldoende (bepaald) in de akte is omschreven. Duidelijk moet zijn voor welke vordering de executie (lees: inning van de restschuld) plaats zal vinden. Een enkele beroep op de boekenclausule door de hypotheekhouder is daartoe in beginsel niet voldoende. Wanneer geoordeeld moet worden dat een vordering niet voldoende bepaalbaar is omschreven in de hypotheekakte, dan dient de hypotheekhouder zich eerst te wenden tot de rechter om alsnog een toereikende executoriale titel te halen voor de inning van de restschuld.

Voor nieuwe hypotheekaktes is (en blijft) het dan ook aan te bevelen om de vordering en de rechtsverhouding zo concreet mogelijk te (blijven) omschrijven.

(c) BASE Advocaten B.V.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies