BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Wet Werk en Zekerheid: praktische aanbevelingen op de korte termijn

Nieuws 02 June 2014

De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels een feit. Dit betekent dat het arbeidsrecht vanaf 1 januari 2015 en vanaf 1 juli 2015 op belangrijke onderdelen zal wijzigen. In het vervolg van dit artikel vindt u een viertal praktische aanbevelingen om de arbeidsrechtelijke praktijk binnen uw onderneming WWZ-bestendig te maken.

Aanbeveling 1: de ‘ketenregeling’
Momenteel geldt met betrekking tot de ketenregeling de zogenaamde 3x3x3-regel. Dat wil zeggen dat elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer meer dan drie tijdelijke contracten worden gesloten of wanneer een periode van drie jaar verstrijkt. Arbeidsovereenkomsten worden als opvolgend beschouwd, wanneer zij elkaar met een tussenpoos van niet meer dan drie maanden opvolgen. Onder de huidige ketenregeling bestaat er een ruime mogelijkheid om bij cao af te wijken van de 3x3x3-regel.

Per 1 juli 2015 wijzigt de 3x3x3-regel in een 3x2x6-regel. Het maximaal te sluiten aantal tijdelijke contracten blijft drie. In tegenstelling tot de oude regeling worden elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten die een periode van twee jaar overschrijden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De tussenpoos wordt verlengd naar zes maanden. Onder de nieuwe ketenregeling bestaat er een veel beperktere mogelijkheid om bij cao af te wijken. Als aan in de wet neergelegde voorwaarden is voldaan, mag bij cao de ketenregeling worden verruimd naar een 6x4x6-regel.

Indien u als werkgever in de nabije toekomst voor de keuze staat een eerste of tweede tijdelijk contract te sluiten, dan kan overwogen worden deze voor 1 juli 2015 te laten eindigen. Op grond van het overgangsrecht kan dan namelijk mogelijk nog een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de ‘keten’ worden gesloten, waarvan de totale looptijd de twee jaar (van de WWZ) nog mag overstijgen. Dit wel onder voorwaarde dat daarmee niet de huidige termijn van drie jaar wordt overschreden.

Aanbeveling 2: de arbeidsovereenkomst voor zeven maanden
Vanaf 1 januari 2015 is een proeftijdbeding in een tijdelijk contract korter dan zes maanden niet meer toegestaan. Door nu een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden overeen te komen, blijft het wel mogelijk om een proeftijd (van maximaal één maand) in te stellen voor nieuwe werknemers. Door te werken met arbeidsovereenkomsten voor zeven maanden wordt eveneens voorkomen dat met het sluiten van een derde tijdelijk contract voor zeven maanden de nieuwe maximale termijn van de ketenregeling van twee jaar wordt overschreden (zie hiervoor). Deze termijn is eveneens van belang in verband met de transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 is het namelijk verplicht een werknemer een vergoeding afhankelijk van dienstjaren te betalen, welke verplichting ingaat op het moment dat deze werknemer twee jaar in dienst is (tussenpozen tellen hier niet mee). Tot twee dienstjaren geldt dit dus niet.

Aanbeveling 3: het concurrentiebeding
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan, tenzij in het beding wordt gemotiveerd waarom zwaarwichtige bedrijfsbelangen dit beding vereisen. Dit zal per functie een specifieke afweging en motivering van de werkgever vergen, welke ook kenbaar moet zijn voor de werknemer. Het betreft een zware toets. Nu een standaard concurrentiebeding in de toekomst dus geen stand meer zal houden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is het raadzaam nu alvast te bedenken voor welke (nieuwe) werknemers u een concurrentiebeding van belang acht en waarom.

Aanbeveling 4: de aanzegplicht
Tot slot geldt er vanaf 1 januari 2015 een aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vanaf zes maanden. Als werkgever bent u verplicht om een maand van te voren aan te geven of het contract wordt verlengd of niet (en bij verlenging onder welke voorwaarden). Indien u dit nalaat, dan maakt de werknemer aanspraak op een (extra) vergoeding van maximaal één maandsalaris. De aanzegplicht geldt voor alle tijdelijke contracten vanaf zes maanden die eindigen op of na 1 februari 2015. Indien uw administratie van aflopende contracten nog niet helemaal op orde is, dan is dit het moment om daar wat aan te doen. Te denken valt bijvoorbeeld aan geautomatiseerde meldingen voordat de laatste maand van een arbeidsovereenkomst aanbreekt.

Mocht u vragen hebben omtrent de WWZ, neemt u dan contact op met de sectie Arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies