BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nogmaals het Spaanse villa-arrest

Blogs 13 October 2014

In een eerdere nieuwsbrief verscheen een artikel over het zogeheten ‘Spaanse villa-arrest’. In dat arrest van 23 november 2012 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden op grond van een onrechtmatige daad, zónder dat hem een ernstig verwijt hoefde te worden gemaakt. Deze uitspraak heeft veel discussie losgemaakt in de literatuur, omdat door sommigen werd gedacht dat de Hoge Raad een nieuwe aansprakelijkheidsgrond had gecreëerd. Het uitgangspunt van bestuurdersaansprakelijkheid is immers dat juist wél sprake moet zijn van een persoonlijk voldoende ernstig verwijt, voordat een bestuurder van een vennootschap in persoon aansprakelijk kan worden gehouden voor door derden geleden schade. De Hoge Raad heeft in een recent gewezen arrest het Spaanse villa arrest verduidelijkt. Vandaar dat we nogmaals kort stil staan bij deze uitspraak.

Spaanse villa-arrest - casus
De kopers van een villa in Spanje zijn bij de totstandkoming van een koopovereenkomst bijgestaan door een vennootschap en een van de bestuurders. De vennootschap en de bestuurder presenteerden zich als deskundig bemiddelaars voor de koop in onroerend goed in Spanje. De bestuurder was zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van de koopovereenkomst. De bestuurder heeft kopers onder meer voorzien van financieel advies en hen begeleid bij een bezichtiging in Spanje. Ten tijde van de bezichtiging in Spanje was de bestuurder op de hoogte van het feit dat (i) er geen bouwvergunning voor de bezochte villa was verstrekt en (ii) de betreffende Spaanse gemeente een afbraakplicht voor illegaal gebouwde villa’s had afgekondigd. Bestuurder heeft dat de (potentiële) kopers niet medegedeeld en de koopovereenkomst is tot stand gekomen. Nadat kopers hadden vernomen dat de villa is afgebroken wegens het ontbreken van de benodigde bouwvergunning hebben zij de bestuurder en zijn vennootschap aansprakelijk gehouden voor geleden schade.

Oordeel Hoge Raad
De bestuurder is uiteindelijk aansprakelijk geoordeeld op de grond dat hij in strijd heeft gehandeld met een persoonlijk op hem rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens koper, en niet op de grond dat hem als bestuurder het verwijt wordt gemaakt dat door zijn onbehoorlijke taakuitoefening de vennootschap in strijd heeft gehandeld met een op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens kopers. Deze onrechtmatige gedragingen van de bestuurder konden in het maatschappelijk verkeer (tevens) als gedragingen van de vennootschap worden aangemerkt, zodat ook de vennootschap aansprakelijk werd gehouden. (In cassatie ging het overigens alleen nog over de bestuurder; de vennootschap is niet van het arrest in cassatie gekomen.)

Toelichting in het arrest van 5 september 2014
Volgens de Hoge Raad ging het bij het Spaanse villa arrest niet over het handelen van de betrokkene bij zijn taakvervulling als bestuurder van een vennootschap, maar om de vraag of de betrokkene, optredend als deskundig bemiddelaar, had gehandeld in strijd met een op hem rustende zorgvuldigheidsnorm. De schending van die zorgvuldigheidsnorm, kon vervolgens aan de vennootschap worden toegerekend, wat er toe leidde dat naast de vennootschap ook de bestuurder aansprakelijk was, terwijl géén sprake was van een persoonlijk ernstig verwijt.

Kortom
Bij een normschending door iemand die óók bestuurder van een vennootschap is, gaat het er om of de betrokkene bij de verweten normschending heeft gehandeld in de hoedanigheid van bestuurder. Is dat het geval, dient hem een persoonlijk ernstig verwijt te worden gemaakt voordat hij – naast de vennootschap – aansprakelijk kan worden gehouden. Heeft de betrokkene bij zijn normschending niet gehandeld in de uitoefening van zijn taak als bestuurder, dan kan hij persoonlijk aansprakelijk zijn als hij een op hem rustende zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. De verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf, die geldt bij bestuurdersaansprakelijkheid, is dan niet van toepassing. Oftewel, dan is voor aansprakelijkheid niet vereist dat hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dat neemt niet weg dat de schending van de zorgvuldigheidsnorm (ook) de vennootschap kan worden toegerekend, waardoor zowel bestuurder als vennootschap aansprakelijk zijn. Dat lijkt misschien op bestuurdersaansprakelijkheid, maar dat is het volgens de Hoge Raad (nadrukkelijk) niet.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies