BASE Advocaten - The Litigation Firm

Flexibel (thuis) werken: meer zeggenschap voor de werknemer

Nieuws 15 April 2015

De roep naar een meer flexibele indeling van arbeid stijgt, dus de wetgever probeert daar op in te spelen. Recent zijn de wetsvoorstellen Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, de Wet Hervorming Kindregelingen en de Wet Werk en Zekerheid aangenomen, die allen direct en indirect van doen hebben met arbeidsduur en flexibele arbeid. Het initiatiefwetsvoorstel Wet flexibel werken (Wfw), dat al dateert van drie jaar geleden, is in oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op 14 april 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. In dit artikel vindt u een korte analyse.

Het doel 

Doel van de Wfw is het bevorderen van flexibel werken door aanpassing van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Uitgangspunt is dat werknemers, naast de huidige mogelijkheid tot aanpassing van de arbeidsduur, tevens de mogelijkheid geboden wordt hun werktijden en werkplek flexibel in te delen. Zo kunnen files vermeden worden en kan werk beter gecombineerd worden met de zorg voor kinderen.

De veranderingen
De belangrijkste wijziging is de mogelijkheid tot aanpassing van de werktijd (spreiding van uren) door de werknemer. De werkgever moet een verzoek daartoe inwilligen tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Onder de huidige Waa geldt deze toetsingsmaatstaf alleen voor aanpassing van de arbeidsduur en kan een verzoek tot aanpassing van de werktijd worden geweigerd op grond van de minder zware redelijkheidstoets. Opmerkelijk is dat onder de Wfw de werkgever een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats (denk aan thuis werken) alleen maar hoeft te overwegen en met de werknemer dient te overleggen indien hij het verzoek afwijst (hetgeen wel schriftelijk dient te gebeuren). Volgens de wetgeschiedenis moet het gezien worden als  ‘a right to ask and a duty to consider’, waardoor een van de pronkstukken van het voorstel in de praktijk mogelijk weinig waarde zal hebben.

Andere wijzigingen betreffen de perioden die gelden binnen de Waa:

  • voor de wijziging van de wet diende een werknemer een jaar in dienst te zijn voordat hij een beroep kon doen op de Waa, met de wetswijziging wordt dit 26 weken;
  • de termijn waarop het verzoek door de werknemer moet worden ingediend wordt verkort met vier maanden naar twee maanden voorafgaand aan de beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing;
  • na afwijzing of inwilliging van een verzoek op grond van de Waa moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Met de wetswijziging wordt deze termijn verkort tot één jaar.

Alhoewel werknemers hierdoor vaker een verzoek kunnen doen op grond van de Waa, zal van écht flexibel werken, d.w.z. aanpassing naar gelang dagelijkse behoeften, nog steeds geen sprake zijn.

De praktijk       
De Wfw beperkt de beslissingsbevoegdheid van de werkgever en zorgt voor meer zeggenschap voor de werknemer. Een werkgever kan alleen aanpassing van de werktijd weigeren indien dit bijvoorbeeld leidt tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid, het rooster, de financiën of de organisatie. De initiatiefnemers van de wetswijziging verwachten dat de wetgeving bij zal dragen aan een cultuuromslag en dat jaarlijks 10 procent van de werknemers in Nederland een beroep gaat doen op de wet. Het recht dat deze nieuwe wet creëert, zou kunnen leiden tot een hoog aantal verzoeken van de werknemers. Het zal interessant worden welke invulling er wordt gegeven aan de zwaarwegende belangen van de werkgever en welke waarde daar aan wordt gegeven ten opzichte van de belangen van de werknemer. Als bijvoorbeeld de verzochte aanpassing van de arbeidstijd van een ondergeschikte niet overeenstemt met die van zijn leidinggevende, dient laatstgenoemde zich dan aan te passen of geldt dit als een zwaarwegend bedrijfsbelang?

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. drs. J-W. van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies