BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een goed personeelsdossier belangrijker dan ooit!

Nieuws 21 April 2015

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) in werking getreden ten aanzien van de regelgeving omtrent flexibele arbeidsrelaties. 1 juli 2015 staat echter alweer voor de deur en daarmee dus ook het vernieuwde ontslagrecht. Door de vernieuwde regelgeving is het op orde hebben van personeelsdossiers belangrijker dan ooit. Dit wordt hierna toegelicht.

Na 1 juli 2015 zijn er vaste ontslaggronden en daaraan gekoppelde ontslagroutes. Ontslagdossiers die betrekking hebben op werknemers die (kort gezegd) disfunctioneren, vallen onder de zogenaamde d-ontslaggrond. Deze ontslagdossiers kunnen na inwerkingtreding van de WWZ uitsluitend aan de kantonrechter worden voorgelegd. De kantonrechter dient de ontslagaanvraag wegens disfunctioneren op basis van strikte criteria te beoordelen. Er moet in dat kader sprake zijn van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. Deze ongeschiktheid mag voorts niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken van de werknemer. Bovendien:

  • moet de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis hebben gesteld;
  • moet de werkgever de werknemer in voldoende mate de gelegenheid hebben gegeven zijn functioneren te verbeteren; en
  • mag de ongeschiktheid niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor scholing of voor arbeidsomstandigheden van de werknemer.

De kantonrechter dient bovenstaande criteria te toetsen. Op het moment dat niet aan deze vereisten is voldaan, is de kantonrechter gehouden het ontbindingsverzoek af te wijzen. Indien er onvoldoende dossier is voor een ontbinding wegens disfunctioneren houdt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst in stand, óók op het moment dat de kantonrechter evenwel van oordeel is dat een toekomstige vruchtbare voortzetting van de samenwerking eigenlijk onmogelijk is geworden. Dit laatste kan thans nog wel reden zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden ondanks het feit dat er onvoldoende dossier is van de kant van werkgever, zij het vaak onder toekenning van een hogere beëindigingsvergoeding aan werknemer. Het is dus zaak dat een werkgever zorgvuldig te werk gaat op het moment dat een werknemer onvoldoende functioneert. Voorts dient een werkgever daarbij voldoende in het werk te stellen om het vermeende disfunctioneren te verbeteren.

De werkgever dient het personeelsdossier dus op orde te hebben en dit dossier zorgvuldig bij te houden op het moment dat de werknemer onvoldoende functioneert. Een deugdelijk dossieropbouw zorgt immers altijd voor een oplossing: ofwel een beter functionerende werknemer, ofwel een mogelijkheid tot beëindiging van het dienstverband. Het is dan ook van belang dat een personeelsdossier in ieder geval de volgende stukken bevat:

  • een getekende arbeidsovereenkomst;
  • een duidelijke functieomschrijving;
  • verslagen van jaarlijks gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • alle relevant gevoerde correspondentie met werknemer (zoals een gegeven waarschuwing);
  • afspraken over gevolgde en nog te volgen opleidingen;
  • plan van aanpak voor een eventueel verbetertraject, verslagen van het verloop hiervan alsmede verslagen van de met werknemer gevoerde evaluatiegesprekken.


Graag verwijzen wij u naar de eerdere nieuwsbrieven waarin wij aandacht hebben besteed aan de wijzigingen die de WWZ met zich brengt. Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. S.J.R. Barbas, mr. drs. J-W. van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Dit artikel is bijgewerkt tot 21 april 2015.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies