BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nieuwe vennoot van de CV is ook aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóór zijn toetreden

Blogs 21 April 2015

De Hoge Raad heeft geoordeeld: een toetredend beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (“CV”) is ook aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóórdat hij was toegetreden. De Hoge Raad geeft daarmee een waarschuwing af voor toetredend (beherend) vennoten van een CV. Degene die overweegt als vennoot toe te treden tot de CV dient zelf onderzoek te doen naar de (vermogensrechtelijke) positie en dus ook de schulden van de vennootschap voordat hij toetreedt. De toetredend vennoot kan in dat kader garanties bedingen van de overige vennoten en afspraken maken over de draagplicht van bestaande schulden. (HR 13 maart 2015 ECLI:NL:HR:2015:588)

Casus

Kort de feiten die een rol speelden in het onderliggende geschil. Carlande Dienstverlening C.V. (“Carlande”) richt zich op het detacheren van chauffeurs binnen het beroepsgoederenvervoer over de weg.  Carlande is door één beherend vennoot opgericht op 2 februari 2010. Ruim zeven maanden later, op 17 augustus 2010, is er een tweede beherend vennoot toegetreden. Op 15 september 2010 is Car-lande vervolgens bij het Pensioenfonds aangemeld. Nadat Carlande geen gehoor heeft gegeven aan diverse verzoeken (met name informatieverzoeken) van Pensioenfonds, heeft het Pensioenfonds aan Carlande twaalf aanslagen Basispensioenregeling opgelegd. De aanslagen lopen op tot een bedrag van € 48.000 en zien op de maanden februari 2010 tot en met januari 2011. De vordering van het Pensioenfonds vindt zijn ontstaansmoment dus vóór het moment dat de tweede vennoot is toegetre-den. In deze procedure heeft het Pensioenfonds dit bedrag van de toegetreden (tweede) vennoot gevorderd. Nadat de vordering door de kantonrechter en het hof is toegewezen buigt de Hoge Raad zich over de vraag of de nieuw toegetreden vennoot persoonlijk kan worden aangesproken voor schulden die voor zijn aantreden als vennoot zijn ontstaan.


Uitleg Hoge Raad

Het bevestigde antwoord van de Hoge Raad is helder. Volgens art. 19 lid 1 Wetboek van Koophandel (WvK) zijn de beherende vennoten van een CV hoofdelijk verbonden. Art. 18 WvK, dat via art. 19 ook van toepassing op de beherend vennoten van een CV, bepaalt voor de vennootschap onder firma (vof) dat elk der vennoten hoofdelijk verbonden is “wegens de verbintenissen der vennootschap”. Volgens de Hoge Raad brengt de strekking van deze artikelen mee dat de hoofdelijk verbondenheid van de vennoten alle schulden betreft die ten tijde van hun toetreding tot de vennootschap bestaan, of nadien ontstaan. Deze bepalingen beogen schuldeisers van een vof of CV te beschermen wanneer het afgescheiden vennootschapsvermogen ontoereikend is om alle verbintenissen van de vennootschap te voldoen. Schuldeisers zijn een rechtsbetrekking aangegaan met de CV, waarbij de vennoten krachtens de wet persoonlijk instaan voor verbintenissen. Het is in strijd met de rechtszekerheid als de schuldeiser onderzoek moet doen naar het ontstaansmoment van de verbintenissen. Simpel gezegd, een schuldeiser moet iedere vennoot van de CV kunnen aanspreken.


Wat moet een toetredend vennoot van de CV doen?

De nieuwe vennoot wordt daarmee volgens de Hoge Raad niet in zijn belangen geschaad. Degene die voornemens is toe te treden tot een CV kan bedingen dat hem inzage wordt gegeven in de schuldenpositie van de vennootschap, of dat hij in de gelegenheid wordt gesteld daarnaar zelf onderzoek te doen. Van de toetredend vennoot mag worden verwacht dat hij een (due dilligence) onderzoek zal uitvoeren naar de (vermogensrechtelijke) positie van de vennootschap voordat hij toetreedt. Boven-dien kan de toetredend vennoot garanties bedingen van de overige vennoten en afspraken maken over de draagplicht ten aanzien van bestaande schulden. Waar de Nederlandse literatuur nog ver-deeld was of een toetredend vennoot aansprakelijk is voor eerder ontstane schulden van de CV, schept de Hoge Raad met dit arrest duidelijkheid en geeft daarmee een waarschuwing af voor toetre-dend vennoten van een CV.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. P.A.C.E Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Dit artikel is bijgewerkt tot 21 april 2015.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies