BASE Advocaten - The Litigation Firm

De rechtmatigheid van een kredietopzegging door de bank

Blogs 21 april 2015

Eind 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de rechtmatigheid van een opzegging van een kredietovereenkomst door de bank in geval de bank de bevoegdheid daartoe op grond van de toepasselijke voorwaarden (in beginsel) heeft.(1)

Achtergrond opzeggingsbevoegdheid in kredietovereenkomsten

Een bank wil graag een opzeggingsbevoegdheid in een kredietovereenkomst om te voorkomen dat zij onnodig verlies lijdt, bijvoorbeeld wanneer de onderneming niet meer te redden is en de ondernemer toch blijft proberen het ene gat met het andere te dichten. Aan de andere kant wil de ondernemer graag weten waar hij aan toe is en is het risico van de bank vaak relatief beperkt doordat zij ter afdekking daarvan zekerheden zal hebben verkregen. Daarom worden in kredietovereenkomsten vaak bepaalde voorwaarden verbonden aan de opzeggingsbevoegdheid. Dat is ook in deze casus het geval. Doordat bepaalde verplichtingen uit de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn niet door de onderneming waren nagekomen, was de bank bevoegd de kredietovereenkomst op te zeggen. De ondernemer meent dat de bank de overeenkomst ten onrechte heeft opgezegd.

Beoordeling rechtmatigheid opzegging in lagere rechtspraak

De beoordeling van de rechtmatigheid van een kredietopzegging door de bank vindt in de lagere rechtspraak vaak plaats aan de hand van de eisen van redelijkheid en billijkheid in relatie tot de om-standigheden van het geval. Die redenering is afkomstig uit een arrest uit 2003, waarin het Hof Arn-hem heeft geoordeeld dat die eisen kunnen meebrengen dat een opzegging slechts tot een rechts-geldige beëindiging van de overeenkomst leidt indien de bank voor die opzegging een voldoende zwaarwegende grond heeft (2).  Daarnaast zou gezien de bijzondere zorgplicht die op banken rust, een opzegging van een kredietovereenkomst door de bank moeten voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit aldus het hof in 2003.

Beoordeling rechtmatigheid opzegging door de Hoge Raad

In het arrest dat de Hoge Raad eind vorig jaar heeft gewezen over de opzegging van een krediet-overeenkomst door de bank, neemt de Hoge Raad tot uitgangspunt dat de bank niet rechtsgeldig gebruik kan maken van haar opzeggingsbevoegdheid indien dat, gelet op de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat is een strenge maatstaf. Bij die beoordeling moet wel gewicht worden toegekend aan artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarin voor banken een zorgplicht is opgenomen. Op grond van dat artikel moet de bank bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de klant rekening houden. Dat geldt ook wanneer de bank de kredietovereenkomst opzegt. In dit geval oordeelde de Hoge Raad dat de bank voldoende rekening had gehouden met de belangen van de onderneming nu de bank een opzegtermijn van acht weken had gehanteerd

1. HR 10 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2014:2929
2. Hof Arnhem 18 februari 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. K.S. Hordijk of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Dit artikel is bijgewerkt tot 21 april 2015.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord