BASE Advocaten - The Litigation Firm

Woningwet 2015: woningcorporaties terug naar de basis?

Blogs 10 juli 2015

Op 1 juli 2015 treedt de herziene Woningwet 2015[1] (“Woningwet”) in werking. Volgens het Kabinet markeert de invoering van de Woningwet ‘de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting en creëert de wet duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur’. De Woningwet heeft met name gevolgen voor (grotere) woningcorporaties. Met de invoering van de Woningwet wordt de invloed van gemeenten en huurders op het beleid van woningcorporaties versterkt. In dit artikel worden enkele van de voornaamste gevolgen besproken.

Een korte terugblik
Midden jaren negentig zijn woningcorporaties financieel zelfstandig geworden en sindsdien hebben zij steeds meer maatschappelijke taken gekregen. Het aantal activiteiten van woningcorporaties nam daarmee toe, evenals de inzet van financiële middelen voor andere doeleinden dan het huisvesten van mensen in de sociale sector. De laatste jaren is de corporatiesector herhaaldelijk in het nieuws geweest als gevolg van bestuurlijk falen, financieel wanbeheer en het nemen van onverantwoorde risico’s bij commerciële projecten.

Woningcorporaties terug naar de basis
De ontwikkelingen bij de woningcorporaties hebben geleid tot een parlementaire enquête. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, is besloten om de Woningwet te wijzigen. Uitgangspunt daarbij is geweest dat  woningcorporaties terug moeten keren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor de daartoe aangewezen doelgroep. Voor veel woningcorporaties heeft de Woningwet strategische, economische en juridische gevolgen. Daarbij kan gedacht worden aan veranderingen die van invloed zijn op het toewijzingsbeleid, het beheer van maatschappelijk vastgoed, het investeren in leefbaarheid in de omgeving en de kaders die gelden voor woningcorporaties om diensten te verrichten die niet in het algemeen economisch belang  Hieronder zal ik twee gevolgen van de invoering voor de woningcorporaties nader bespreken.

Woningcorporaties worden met de invoering van de Woningwet wettelijk verplicht gesteld om diensten die niet in het algemeen economisch belang zijn los te koppelen van diensten die dat wel zijn. Deze scheiding strekt er toe dat maatschappelijk bestemd vermogen ook enkel wordt ingezet voor de maatschappelijke taken die aan woningcorporaties zijn opgedragen. De nieuwe Woningwet stelt dus grenzen die voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen die ten koste kunnen gaan van huurders. Voor grotere corporaties is het van belang dat zij in bepaalde gevallen genoodzaakt zijn om voor 1 januari 2017 een splitsing- of scheidingsvoorstel in te dienen.

Een ander gevolg voor de corporaties is het beperken van financieringen en de waarderingsmaatstaf. De nieuwe Woningwet schrijft voor dat corporaties het bezit op marktwaarde moeten vaststellen. Financieringen worden gemaximeerd op 50% van de WOZ-waarde, terwijl het voor een woningcorporatie niet langer is toegestaan om bij elke partij een financiering te nemen. Ook op dit onderdeel raakt de Woningwet de meeste corporaties.

Toezicht en prestatieafspraken
Een van de grootste wijzigingen is de komst van een Autoriteit Woningcorporaties, die volkshuisvestelijk en financieel toezicht houdt op woningcorporaties en die in voorkomende gevallen ook sancties kan  opleggen. Hiermee moet het toezicht onafhankelijker, actiever en meer intensief worden. De Autoriteit Woningcorporaties zal onder andere het financiële en het volkshuisvestelijke beleid, het beheer en de financiële situatie van de woningcorporatie (en eventuele dochtervennootschappen) beoordelen. Daarnaast voorziet de Woningwet in de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen van corporaties, welke op grond van de nieuwe wetgeving voor minimaal een derde uit leden afkomstig uit huurdersorganisaties zal moeten bestaan. Ook op dit onderdeel verandert het toezicht op corporaties significant.

Verder is in de Woningwet geregeld dat de afspraken tussen een woningcorporatie, de gemeente en bewonersorganisaties in beginsel worden vastgelegd in prestatieafspraken. Huurders krijgen daarmee verregaande zeggenschap. In prestatieafspraken kunnen onder andere afspraken gemaakt worden over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de ontwikkeling van de woningvoorraad en het volkshuisvestingsbeleid. Deze afspraken tussen partijen zijn in principe bindend.

Tot besluit
De Woningwet zal significant wijzigen. Het is met name voor woningcorporaties (en in mindere mate de gemeente en bewonersorganisaties) van belang om tijdig in te spelen op de komende wetgeving. De wetswijziging kan voor veel corporaties verregaande strategische, organisatorische en juridische implicaties hebben. Mogelijk gelden op bepaalde terreinen vrijstellingen voor kleine woningcorporaties. BASE Advocaten kan u desgewenst adviseren over de Woningwet.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. drs. M.Sweerts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

[1] Ook bekend als “Herzieningswet toegelaten instellingen Volkshuisvesting’.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord