BASE Advocaten Rotterdam

Zoekresultaten

Netherlands Commercial Court: een alternatief voor (internationale) arbitrage?

Blogs 27 januari 2016

Naar voorbeeld van de Commercial Courts van Londen, Dublin, Delaware, Dubai en Singapore, heeft de Raad voor de Rechtspraak het initiatief genomen tot de oprichting van de Netherlands Commercial Court ("NCC"). Deze nieuwe overheidsrechtbank moet specialistische rechtspraak gaan bieden voor grote internationale handelsgeschillen. Hiermee wil de Raad voor de Rechtspraak het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak versterken ten opzichte van bijvoorbeeld gespecialiseerde buitenlandse rechters en internationale arbitrage. Onlangs werd bekend dat het plan voor de NCC definitief is. Als het aan de Raad voor de Rechtspraak ligt, komt er snel een wetsvoorstel en is de NCC al per 1 januari 2017 een feit. Wat houdt deze toekomstige rechtbank eigenlijk in? Tijd voor een kernoverzicht.

Complexe (internationale) handelszaken

De NCC zal zich primair richten op de beslechting van grote, complexe internationale handelsgeschillen in ruime zin, zoals contractuele geschillen, vorderingen uit onrechtmatige daad, goederenrechtelijke geschillen en (algemene) vennootschapsrechtelijke kwesties. Het bijzondere is dat de NCC voorziet in de mogelijkheid tot specialistische overheidsrechtspraak en feitelijk concurrentie biedt ten opzichte van bijvoorbeeld (internationale) arbitrage en buitenlandse Commercial Courts. Nederlandse partijen kunnen er overigens straks ook voor kiezen om een handelsgeschil bij een NCC aanhangig te maken, zelfs als de zaak geen internationaal karakter heeft.

Vrijwilligheid

De NCC kenmerkt zich net als arbitrage door vrijwilligheid. Partijen kunnen straks in hun (handels)contracten opnemen dat hun (eventuele) contractuele geschillen uitsluitend door de NCC kunnen worden beslecht. De NCC vormt daarmee een aanvulling op de bestaande forumkeuzes die contractspartijen hebben. Ook kunnen partijen naar aanleiding van een geschil (later) onderling afspreken om een bepaalde kwestie aan de NCC voor te leggen.

Specifieke deskundigheid

Zaken die straks bij de NCC worden aangebracht, zullen door een meervoudige kamer van drie rechters worden beslist. Complexe handelsgeschillen vergen vaak specifieke deskundigheid. De NCC beoogt die deskundigheid als overheidsrechtbank te bieden door zaken onder te brengen in een specialistische voorziening met rechters die over de nodige expertise beschikken en hun kennis ook kunnen delen. Dat moet de kwaliteit van de rechtspraak ten goede komen.

Kortere procedures en lagere kosten

In vergelijking met bijvoorbeeld Angelsaksische rechtssystemen, wordt het Nederlandse burgerlijk procesrecht gezien als effectiever, minder omvangrijk en daardoor korter en goedkoper. De NCC-procedure beoogt binnen het bestaande procesrecht meer maatwerk te kunnen leveren voor internationale handelszaken. Op dit moment leggen grote handelszaken in grote mate beslag op de capaciteit van de normale rechtbanken en gerechtshoven die daarvoor relatief lage griffierechten ontvangen. De gedachte is dat partijen voor grote handelsgeschillen op den duur meer zullen kiezen voor de NCC-procedure dan voor een 'normale' procedure. Men verwacht daarom dat de NCC-procedure zal leiden tot een kostenbesparing bij de normale gerechten.

Engels als procestaal

Bij de toekomstige NCC wordt niet in het Nederlands, maar in het Engels geprocedeerd om tegemoet te komen aan de zakelijke praktijk en een gelijk speelveld te creëren voor (internationale) partijen. Door te kiezen voor de NCC-procedure kunnen partijen eventuele vertaalkosten dus besparen en de communicatie vergemakkelijken. Met Engels als procestaal wordt de NCC-procedure dus toegankelijk(er) voor buitenlandse partijen.

Digitaal procederen

Het is de bedoeling dat de toekomstige NCC-procedure volledig digitaal zal worden gevoerd. Zowel het aanbrengen van de zaak als het indienen of inzien van processtukken zal langs elektronische weg plaatsvinden.

Slot

Waar op dit moment veel grote handelsgeschillen via arbitrage of door buitenlandse rechters worden beslecht in vaak kostbare procedures, wil de Raad voor de Rechtspraak met de NCC partijen een aantrekkelijk alternatief bieden om complexe (internationale) handelsgeschillen in Nederland te beslechten. Volgens de Raad voor Rechtspraak past de NCC in de economische structuur van Nederland die gebaseerd is op internationale handel en is de NCC nodig om het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak te versterken. Verwacht wordt dat het kabinet medio 2016 met een voorstel komt om bijvoorbeeld het gebruik van de Engelse taal en de financiering van de NCC wettelijk te regelen.

BASE Advocaten houdt de ontwikkelingen op het gebied van de NCC nauwlettend in de gaten. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Nieuws

11/05
2022
Is een parenclub een zogeheten middenstandsbedrijfsruimte (in de zin van art. 7:290 BW) of een overige bedrijfsruimte (in de zin van art. 7:230a BW)? Het laatste, zo oordeelde...
Lees meer
06/04
2022
Eerder schreven wij over de vuistregels bij een beroep op dringend eigen gebruik als wettelijke grond voor de opzegging van een "290-huurovereenkomst" . Een van die regels is...
Lees meer
24/02
2022
De wet kent specifieke regels voor de verhuur van bedrijfsruimten voor de zogenaamde middenstand. Hieronder vallen bijvoorbeeld restaurants, winkels, hotels en kampeerbedrijven...
Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Zoekresultaten - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord