BASE Advocaten - The Litigation Firm

Artikel 1:88 BW: heeft de bestuurder van de B.V./N.V. toestemming van zijn/haar echtgenoot nodig?

Blogs 02 februari 2016

Op grond van artikel 1:88 BW behoeft een echtgenoot voor bepaalde rechtshandelingen de toestemming van de andere echtgenoot. Dat geldt ook voor de echtgenoot die handelt in zijn/haar hoedanigheid van bestuurder van een B.V./N.V. Een korte uitleg wanneer, waarom en hoe. 

Wanneer?

Artikel 1:88 BW bepaalt in welke gevallen een echtgenoot voor een rechtshandeling de toestemming van de andere echtgenoot nodig heeft. Het toestemmingsvereiste geldt ook voor geregistreerde partners, maar niet voor samenwonenden. Toestemming is – kort gezegd – vereist voor de verkoop van een echtelijke woning, bovenmatige giften, borgstellingen en koopovereenkomsten op afbetaling die niet onder de normale uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Rechtshandelingen dus, die naar hun aard benadelend (kunnen) zijn of een groot financieel risico met zich kunnen brengen.

Artikel 1:88 lid 5 bepaalt dat de toestemming niet is vereist indien een rechtshandeling wordt verricht door een bestuurder van een B.V. of N.V. die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid van de aandelen houdt mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap. De Hoge Raad heeft in december 2015 nogmaals bevestigd dat deze uitzondering beperkt is. De toestemming van de andere echtgenoot is alleen dan niet vereist indien de rechtshandeling waarvoor de zekerheid wordt verstrekt, zelf behoort tot de rechtshandelingen die in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf worden gepleegd. Zo oordeelde de Hoge Raad in dit arrest dat het aangaan van een overbruggingskrediet met als doel om op korte termijn extra extern kapitaal aan te trekken, voor deze vennootschap niet behoorde tot rechtshandelingen in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. Toestemming was dus wel vereist.

Waarom?

Ter toelichting verwijst de Hoge Raad (nogmaals) naar het doel en de ontstaansgeschiedenis van het (wettelijke) toestemmingsvereiste: gezinsbescherming. Het wettelijke toestemmingsvereiste beoogt de echtgenoten, in het belang van het gezin, tegen elkaar te beschermen tegen het verrichten van rechtshandelingen die naar hun aard benadelend (kunnen) zijn of een groot financieel risico met zich meebrengen.

Een echtgenoot die geen toestemming heeft verleend voor een rechtshandeling waarvoor deze toestemming wel vereist was, kan daarom de rechtshandeling vernietigen. Gevolg daarvan is dat alle partijen betrokken bij de rechtshandeling in een situatie moeten worden gebracht waarin zij zouden hebben verkeerd wanneer de rechtshandeling nooit plaats had gevonden. De vernietiging heeft terugwerkende kracht. Let er op dat ook na een echtscheiding de andere echtgenoot bevoegd is de rechtshandeling te vernietigen indien er geen toestemming is verleend waar deze wel vereist was.

Hoe?

Behoudens een aantal wettelijke uitzonderingen is het geven van toestemming in beginsel vormvrij. Het kan dus ook mondeling. Het is en blijft echter aan te raden om toestemming – indien vereist – schriftelijk vast te leggen, dat kan ook via de elektronische weg. Correcte vastlegging van de vereiste toestemming voorkomt latere bewijsproblemen.

Kort en wel, wees ervan bewust dat u in bepaalde gevallen de toestemming van uw echtgenoot nodig hebt. Ook als bestuurder van een vennootschap. Omgekeerd kan het gebrek aan een vereiste toestemming op een later tijdstip mogelijk ook in uw voordeel werken. U kunt mogelijk zelf immers ook belang hebben bij de vernietiging van een bepaalde rechtshandeling.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Pauline Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord