BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ontslag in de zorgsector: een andere afspiegeling

Nieuws 10 juni 2016
In geval van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen toetst het UWV of er sprake is van bedrijfseconomische redenen die een ontslag noodzakelijk maken, of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast en of de werknemer mogelijk herplaatst kan worden in een passende functie. Ook in geval van ontslag in de zorgsector wordt aan deze voorwaarden getoetst. Wat betreft het afspiegelingsbeginsel geldt voor de zorgsector echter een bijzondere regeling.

Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald welke werknemers binnen uitwisselbare functies voor ontslag in aanmerking komen. Voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt als uitgangspunt gekeken naar alle uitwisselbare functies binnen de gehele onderneming van de werkgever, dan wel naar de uitwisselbare functies binnen een zelfstandige bedrijfsvestiging van de werkgever.

In de zorgsector geldt echter een andere regeling. Deze bijzondere regeling is van toepassing op werkgevers in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg met inbegrip van de verslavingszorg, de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening en bij een verpleeg- of verzorgingshuis. In geval binnen een van deze zorgsectoren sprake is van het vervallen van arbeidsplaatsen, wordt voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in beginsel uitgegaan van de gemeente waarbinnen de arbeidsplaatsen komen te vervallen. De reden voor deze bijzondere regeling is dat dergelijke zorg vaak per gemeente wordt ingekocht. De zorgwerkgevers zouden, in geval naar de gehele onderneming moet worden gekeken, met het indienen van ontslagaanvragen moeten wachten totdat de besluitvorming over de inkoop in alle gemeenten is afgerond. Dit zou er toe kunnen leiden dat werknemers voor wie het werk in de gemeente niet vervalt, toch voor ontslag in aanmerking komen. Dit is niet wenselijk, ook omdat in de zorg de wens bestaat dat men een 'eigen' hulpverlener als vast gezicht houdt. Vandaar dat de keuze is gemaakt om in de zorg in beginsel enkel acht te slaan op uitwisselbare functies binnen de gemeente waar de werkzaamheden worden verricht.

In het geval een werknemer in de zorgsector zijn werkzaamheden in meerdere gemeenten uitvoert, of heeft uitgevoerd, wordt uitgegaan van de gemeente waar de werknemer het meest werkzaam is of is geweest. Hierbij wordt gekeken naar een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van het verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Met deze regel wordt voorkomen dat door het enkele feit dat een werknemer recent in een andere gemeente is geplaatst, de ontslagvolgorde wordt beïnvloed. De periode van twaalf maanden wordt naar rato toegepast indien de duur van de arbeidsovereenkomst korter is dan twaalf maanden.

De hoofdregel in de zorg dat voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt gekeken naar de gemeente binnen welke de arbeidsplaatsen komen te vervallen, kent twee uitzonderingen. In de eerste plaats in de situatie dat een zorgwerkgever binnen de betreffende gemeente over meer dan één bedrijfsvestiging beschikt. In dat geval wordt bij de toepassing van het afspiegelingbeginsel uitgegaan van die afzonderlijke bedrijfsvestiging. In de tweede plaats geldt een uitzondering indien de zorgwerkgever aannemelijk maakt dat vanwege de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd, uitgegaan moet worden van de onderneming of van een bedrijfsvestiging binnen de onderneming. In dit geval moet de werkgever wel aannemelijk maken dat het bepalen van de ontslagvolgorde aan de hand van de werkzaamheden die binnen de afzonderlijke gemeenten komen te vervallen, niet in overeenstemming is met de wijze waarop de werkzaamheden in zijn organisatie zijn ingericht. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de werkzaamheden regionaal georganiseerd zijn en het werk van de werknemers zich uitstrekt over verschillende gemeenten. In dat geval kan het onwenselijk zijn het afspiegelingsbeginsel per gemeente toe te passen en zal bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel worden uitgegaan van de onderneming of van een bedrijfsvestiging binnen de onderneming. Het is uiteindelijk aan het UWV om aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval te beoordelen of een werkgever terecht gebruik maakt van deze uitzonderingsmogelijkheid.

Gezien het voorgaande geldt in de zorgsector dus als uitgangspunt dat voor het bepalen van de ontslagvolgorde wordt gekeken naar de uitwisselbare functies binnen de gemeente waarin de arbeidsplaatsen vervallen. Het is eventueel aan de zorgwerkgever om aannemelijk te maken dat in afwijking hiervan gekeken dient te worden naar een zelfstandige bedrijfsvestiging of naar de gehele onderneming.

Wilt u meer informatie over ontslag in de zorgsector, neem dan contact op met de auteur, Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord