BASE Advocaten - The Litigation Firm

De VAR is niet meer

Nieuws 23 juni 2016
Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties ("Wet DBA") in werking getreden, wat betekent dat de Verklaring Arbeidsrelatie ("VAR") is vervallen. Ter vervanging van de VAR, adviseert de Belastingdienst aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om gebruik te maken van door hen ter beschikking gestelde modelovereenkomst(en). Op die manier krijgen zowel opdrachtgever als de opdrachtnemer op voorhand zekerheid dat er geen sprake is van arbeid in loondienst. Het is ook mogelijk om een eigen overeenkomst op voorhand door de Belastingdienst te laten beoordelen. Hierna wordt ingegaan op enkele hoofdpunten uit de Wet DBA:
  • het gebruik maken van de modelovereenkomst of een eigen overeenkomst;
  • de gevolgen van verval vrijwaring loonheffingen;
  • het overgangsrecht;
  • de fictieve dienstbetrekking komt voor de commissaris te vervallen.

Het gebruik maken van de modelovereenkomst of een eigen overeenkomst
De Wet DBA legt de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het type arbeidsrelatie bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, waar deze verantwoordelijkheid voorheen alleen bij de opdrachtnemer lag. Volgens de Wet DBA kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. Als gebruik wordt gemaakt van een modelcontract van de Belastingdienst en ook feitelijk conform deze afspraken wordt gewerkt, hebben de partijen vooraf de zekerheid over de loonheffing voor een periode van vijf jaar. Indien een eigen contract ter beoordeling aan de Belastingdienst wordt voorgelegd, zal de Belastingdienst in beginsel binnen zes weken uitsluitsel geven over de loonheffingen. Als het contract wordt goedgekeurd of als er conform het modelcontract wordt gewerkt, betekent dit dat er geen sprake is van arbeid in loondienst en dus dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen.

De beoordeling door de Belastingdienst ziet dus uitsluitend op de vraag of de betreffende overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en geeft zodoende alleen uitsluitsel over de loonheffingen. Het ziet niet op de vraag of de opdrachtnemer als ondernemer is aan te merken voor de inkomstenbelasting. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van de opdrachtnemer, bepaalt de Belastingdienst of de inkomsten worden gezien als winst uit de onderneming.

Let op: alleen als de opdrachtgever en opdrachtnemer ook feitelijk uitvoering geven aan het goedgekeurde contract of aan de modelovereenkomst, geldt de vrijwaring voor de loonheffingen (er is dan immers geen sprake is van een arbeidsovereenkomst). Wijkt de feitelijke uitvoering echter af van het contract/de modelovereenkomst en is er in wezen sprake van arbeid in loondienst, dan vervalt de vrijwaring. Er kan dus feitelijk sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, terwijl dit niet door de opdrachtgever en opdrachtnemer op voorhand zo is bedoeld/benoemd. Daarnaast heeft de Belastingdienst zelf sommige arbeidsrelaties tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gekwalificeerd als fictieve dienstbetrekking. Arbeidsrelaties die door de Belastingdienst als fictieve dienstbetrekking worden aangemerkt zijn onder meer uitzendkrachten en commissarissen. In beide gevallen betekent dit dat de arbeidsrelatie door de Belastingdienst wordt gezien als een dienstbetrekking waarover loonheffingen moeten worden ingehouden.

De gevolgen van verval vrijwaring loonheffingen
Als achteraf blijkt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, komt de vrijwaring voor de loonheffingen te vervallen en heeft dit fiscale gevolgen. De Belastingdienst kan dan een naheffingsaanslag voor de loonheffingen aan de opdrachtgever opleggen. Deze naheffing ziet in beginsel op de periode vanaf aanvang van de werkzaamheden. De loonbelasting en premies volksverzekering kunnen onder omstandigheden door de opdrachtgever worden verhaald op de opdrachtnemer. Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt dit echter niet. Hiervoor geldt een wettelijk verhaalsverbod. Nieuw op basis van de Wet DBA is dat in dit geval de opdrachtnemer wèl alsnog verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

Overgangsrecht
De Wet DBA is op 1 mei 2016 in werking getreden. De VAR is dus afgeschaft, maar opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen op basis van het overgangsrecht tot 1 mei 2017 de tijd om aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten te wennen en om te bepalen of zij gebruik willen maken van de modelovereenkomst (en zo ja, welk type) van de Belastingdienst. Tot 1 mei 2017 geeft de Belastingdienst actief voorlichting over de verschillende modelovereenkomsten. Voor opdrachtnemers en opdrachtgevers geldt in 2016 wel al een inspanningsverplichting. Dit betekent dat beiden actief bezig moeten zijn met het zo inrichten van de arbeidsrelatie, dat de opdrachtnemer niet in loondienst werkt.

De fictieve dienstbetrekking komt voor de commissaris te vervallen
De arbeidsrelatie tussen een commissaris en de organisatie waar hij toezicht houdt op het bestuur, heeft de Belastingdienst gekwalificeerd als een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat er loonbelasting/premie volksverzekeringen moet worden ingehouden en dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is verschuldigd. Met een geldige VAR-WUO of VAR-DGA kon de commissaris deze fictieve dienstbetrekking opzij zetten. De VAR is echter per 1 mei jl. komen te vervallen, hetgeen betekent dat er nu over de beloning aan een commissaris loonheffing moet worden ingehouden en de inkomensafhankelijk bijdrage is verschuldigd. Dit kan voor de betrokken partijen onwenselijk zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling van de Wet DBA in de Eerste Kamer daarom aangekondigd de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen te willen laten vervallen. In dat kader is een wetsvoorstel aangekondigd om deze mogelijkheid per 1 januari 2017 af te schaffen. De staatssecretaris achtte het echter wenselijk dat de praktijk desgewenst de voorgenomen wijziging al met ingang van 1 mei 2016 kan toepassen. De staatssecretaris heeft hiertoe dan ook tijdelijke goedkeuring gegeven. Deze goedkeuring geldt tot 1 januari 2017, aangezien het wetsvoorstel is aangekondigd waarin per die datum de zogenoemde fictieve dienstbetrekking van een commissaris wordt afgeschaft.

Het gebruik van deze goedkeuring is optioneel en betekent dat de arbeidsrelatie van de commissaris niet wordt behandeld als een arbeidsrelatie. Dit is alleen mogelijk als zowel de organisatie waar de commissaris toezicht houdt als de commissaris zelf dit beide willen. Indien dit niet geval is (en er sprake is van een fictieve dienstbetrekking), blijft de inhoudingsplicht ongewijzigd evenals de verplichting om de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te betalen.

Afsluiting
Wilt u meer informatie over de Wet DBA, neem dan contact op met de auteur, mr. S.J.R. Barbas, of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord