BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitbreiding herplaatsingsverplichting per 1 juli 2016

Nieuws 30 juni 2016
De wetgever heeft vandaag de regeling tot wijziging van de Ontslagregeling ten aanzien van (onder andere) de herplaatsingsverplichting gepubliceerd in de Staatscourant. Let op: deze wijziging treedt op 1 juli 2016 al in werking en heeft ook onmiddellijke werking. Het is dus zaak dat hier direct rekening mee wordt gehouden bij het eventuele ontslag van een werknemer. De wijziging die wordt doorgevoerd ziet op de groep werknemers die plaats dienen te maken voor de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt. Deze groep wordt uitgebreid met twee categorieën: de AOW-er en de zelfstandige. Op de herplaatsingsverplichting en voornoemde wijziging wordt hierna ingegaan.

Herplaatsingsverplichting
Om een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden dan wel op te zeggen, moet de werkgever aannemelijk maken dat hier een redelijke grond voor bestaat en dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn (al dan niet met behulp van scholing) in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden (of opgezegd) wegens verwijtbaar handelen van de werknemer geldt deze verplichting niet. In de Ontslagregeling is uitgewerkt wat deze herplaatsingsverplichting precies inhoudt. Het moet in eerste instantie gaan om een passende functie. Hiervan is sprake als een functie aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt. Dit begrip moet niet worden verward met het begrip uitwisselbare functie nu het in dit laatste geval om een objectieve toets gaat (over de werkzaamheden die worden verricht), terwijl het bij het begrip passende functie om een subjectieve toets gaat (over welke andere werkzaamheden kunnen worden verricht door de betreffende werknemer). Het begrip passende functie is dan ook ruimer dan het begrip uitwisselbare functie.


Bij de beoordeling of er binnen de onderneming een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, werden tot 1 juli 2016 de volgende arbeidsplaatsen betrokken:

  1. arbeidsplaatsen waarvoor een vacature bestaat of waarvoor binnen de redelijke termijn een vacature zal ontstaan;
  2. arbeidsplaatsen van werknemers of personen die werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst, een oproepcontract, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (die eindigt binnen de redelijke termijn), of die door een derde ter beschikking zijn gesteld (anders dan door een payrollwerkgever). Deze regel geldt niet als het werkzaamheden zijn van niet-structurele aard met een duur van ten hoogste 26 weken.


Het is bij de beoordeling of een passende functie beschikbaar is van belang dat ook de arbeidsplaatsen in een andere tot de groep behorende onderneming worden betrokken indien de onderneming van de werkgever die een werknemer wil ontslaan deel uitmaakt van een dergelijke groep. Voorts is van belang dat de periode van herplaatsing pas aanvangt op het moment dat de beslissing door het UWV of de kantonrechter is genomen. De werkgever moet kunnen aantonen dat vanaf dat moment bezien, herplaatsing in een passende functie (al dan niet met behulp van scholing) binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. De redelijke termijn is gekoppeld aan de wettelijke opzegtermijn van de werknemer. Afhankelijk van de duur van het dienstverband kan de termijn dus oplopen tot vier maanden.

Uitbreiding herplaatsingsverplichting
De wetgever heeft zoals gezegd vandaag de regeling tot wijziging van de Ontslagregeling op dit punt gepubliceerd. De hiervoor in sub B genoemde groep werknemers die plaats dienen te maken voor de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, wordt uitgebreid met twee categorieën:

  1. arbeidsplaatsen van werknemers of personen die op het moment van de beslissing op de ontslagaanvraag binnen de redelijke termijn de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  2. arbeidsplaatsen van opdrachtnemers die werkzaamheden verrichten die passend zijn voor de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt. Dit is alleen anders als de opdrachtnemer een echte zelfstandige* is (zelfstandige in fiscale zin) en het uitbesteden van deze werkzaamheden noodzakelijk was/is voor een doelmatige bedrijfsvoering. In dat geval hoeft de opdrachtnemer geen plaats te maken voor de met ontslag bedreigde werknemer.


* Meer informatie over het al dan niet zijn van een echte zelfstandige, kunt u vinden in het artikel hierover op onze website: "De VAR is niet meer".

Afsluiting
Wilt u meer informatie over de herplaatsingsverplichting bij ontslag, neem dan contact op met de auteur, mr. S.J.R. Barbas of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord