BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitleg notariële akte: objectieve uitleg of Haviltex?

Blogs 10 augustus 2016
In een recent arrest heeft de Hoge Raad verduidelijkt welke uitlegmaatstaf gehanteerd moet worden bij de uitleg van notariële akten strekkende tot levering van een registergoed of de vestiging van een beperkt recht daarop. Een korte toelichting.
 
Objectieve uitlegmaatstaf

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad komt het bij de uitleg van notariële akten die strekken tot het leveren van registergoederen (zoals een woning) en de vestiging van beperkte rechten daarop (zoals een recht van hypotheek) aan op de partijbedoeling voor zover die in de notariële akte tot uitdrukking is gebracht. Die partijbedoeling moet in beginsel worden afgeleid uit de tekst van de akte en die tekst moet weer naar objectieve maatstaven worden uitgelegd. Bij de uitleg van notariële akten strekkende tot de levering van registergoederen of de vestiging van beperkte rechten daarop wordt dus grote waarde gehecht aan de tekst van de akte.

Openbare registers
De achterliggende gedachte hiervan is dat derden moeten kunnen afgaan op datgene dat in de openbare registers is vermeld ter zake de overdracht van een registergoed of van de vestiging van een beperkt recht op een registergoed. In simpelere bewoordingen: als derde moet je er bijvoorbeeld van uit kunnen gaan dat degene die als eigenaar van een onroerende zaak is geregistreerd ook daadwerkelijk de eigenaar is.

Contractuele afspraken
Maar geldt deze objectieve maatstaf ook voor de uitleg van een contractuele renteclausule die in een hypotheekakte is opgenomen?

Nee, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs naar aanleiding van een Antilliaans geschil. Contractuele renteclausules, ook al staan ze in een hypotheekakte, betreffen afspraken die alleen een rol spelen tussen de oorspronkelijke contractspartijen en die afspraken moeten als een 'gewone' overeenkomst worden uitgelegd via de stevig verankerde Haviltex-maatstaf. Daarbij is de tekst van de bepaling niet zonder meer beslissend maar komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze afspraken mochten toekennen en op hetgeen zij daarover redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Alle omstandigheden van het geval zijn daarvoor relevant.

Kortom

Bij de uitleg van notariële akten strekkende tot levering van registergoederen of het vestigen van een beperkt recht daarop mag dus van het volgende worden uitgegaan:- voor bepalingen die zien op de levering van het registergoed of de vestiging van het beperkt recht zelf en voor derden (anderen dan de contractspartijen) van belang kunnen zijn, geldt een objectieve uitlegmaatstaf waarbij groot (zo niet beslissend) gewicht wordt toegekend aan de tekst van de notariële akte; en- voor obligatoire afspraken die alleen een rol spelen tussen de oorspronkelijke contractspartijen geldt, net als bij 'normale' overeenkomsten, de Haviltex-maatstaf waarbij alle omstandigheden van het geval relevant zijn.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord