BASE Advocaten - The Litigation Firm

Gevolgen wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor bestuurder stichting

Nieuws 27 oktober 2016
Waar een wettelijke regeling tot nu toe voor stichtingen vaak nog ontbrak, worden straks tal van zaken voor alle rechtspersonen op gelijke wijze in de wet geregeld. Dat brengt echter flinke wijzigingen voor stichtingsbestuurders met zich, bijvoorbeeld bij ontslag.

Hoe zit het nu (en straks) bij ontslag?
Een stichtingsbestuurder heeft vaak een dubbele verbinding met de stichting: het bestuurder- en het werknemerschap. De Raad van Toezicht kan besluiten het bestuurderschap te beëindigen, maar voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft de Raad van Toezicht instemming van de bestuurder of van de rechter nodig. Bij de B.V. en N.V. is dat laatste niet vereist: daar leidt een ontslagbesluit van de aandeelhouders tot beëindiging van zowel het bestuurderschap als de arbeidsovereenkomst. Deze vorm van ontslag wordt in het wetsvoorstel nu ook geïntroduceerd voor de bestuurder van een stichting.


Naast deze beoogde wijziging zijn er in het arbeidsrecht de afgelopen jaren al de nodige wijzigingen doorgevoerd die de positie van stichtingsbestuurders kunnen raken. Zo is de ketenregeling – maximaal drie bepaalde tijd contracten op rij binnen twee jaar – bij uitzondering voor bestuurders (van stichtingen) verruimd, in die zin dat de keten in totaliteit veel langer kan duren dan twee jaar, mits schriftelijk overeengekomen. In het kader van governance kan dat leiden tot (maximaal drie) lange opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld overeenkomend met de gewenste benoemingsduur. Tevens beperkt de Wet Normering Topinkomens de uitkering bij beëindiging van het dienstverband tot maximaal EUR 75.000 bruto en is er momenteel discussie over de vraag of de transitievergoeding daarmee kan cumuleren.

Het is voor een stichtingsbestuurder derhalve zaak om - vooraf - harde en duidelijke afspraken met de Raad van Toezicht te maken over de contractsvorm en daarin de gevolgen van een eventueel vroegtijdig ontslag goed te regelen.

Modernisering criteria ontslag bestuurder
Naast bovenstaande, gangbare wijze van ontslag, kent de wet ook nog een bijzondere (hoogdrempelige) ontslagroute voor bestuurders van stichtingen. Ook deze route wordt in het wetsvoorstel gemoderniseerd. De rechter kan momenteel een stichtingsbestuurder op verzoek van het openbaar ministerie of een belanghebbende ontslaan, indien de bestuurder handelt in strijd met de wet of de statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer. Het wetsvoorstel bevat echter een aangepaste regeling, volgens welke de bestuurder kan worden ontslagen door de rechter wegens:
• verwaarlozing van zijn taak;
• andere gewichtige redenen;
• ingrijpende wijzing van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het bestuurderschap in redelijkheid niet geduld kan worden en;
• het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter.

Opmerking verdient dat deze ontslagregeling de basisregeling vormt, die in sectorspecifieke wetgeving kan worden aangevuld. Tevens staat deze ontslagregeling los van de statutaire ontslagregeling.

Overige regelingen
Naast ontslag worden in het wetsvoorstel ook diverse andere kwesties geregeld. Hieronder worden deze beknopt weergegeven.

'One-tier board' en uniformering norm taakvervulling
In het wetsvoorstel wordt de mogelijkheid van een monistisch bestuurssysteem ('one-tier board') van een wettelijke basis voorzien. Voorts wordt in de wet verankerd dat ook de bestuurders zich bij de vervulling van hun taak dienen te richten naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.

Tegenstrijdig belang en aantal te combineren functies
Het wetsvoorstel bevat bovendien een wettelijke tegenstijdig-belangregeling, waarbij specifiek voor de stichting een schriftelijkheidseis gaat gelden, met de mogelijkheid daarvan in de statuten af te wijken. Ook is opgemerkt dat het wetsvoorstel geen wijziging in het aantal door één persoon te combineren bestuurs- en toezichtfuncties beoogt.

Aansprakelijkheid bij faillissement
Daarnaast komt er een basisregeling voor aansprakelijkheid voor bestuurders die hun taken niet naar behoren verrichten, ook in geval van faillissement. Er komt een uniforme regeling die geldt voor alle rechtspersonen. De (huidige) norm zal inhoudelijk niet veranderen.

Ontstentenis en belet
Tot slot behelst het wetsvoorstel een regeling omtrent ontstentenis en belet, die verplicht dient te worden opgenomen in de statuten vanaf de eerstvolgende statutenwijziging na de inwerkingtreding van de wet.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met mr. R.C. Sies of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord