BASE Advocaten - The Litigation Firm

Opnemen van gesprekken: heeft een werkgever recht op privacy?

Nieuws 28 oktober 2016

In zijn roman "1984" voorspelde George Orwell het al: "Big Brother is watching you". 15 jaar later introduceerde John de Mol de eerste realityshow "Big Brother" waarin de deelnemers 24 uur per dag gevolgd werden door camera's. Vandaag de dag is privacy nog steeds een hot topic. Zo staan de laatste twee weken van oktober 2016 bij NPO 3 volledig in het teken van privacy. De privacy van burgers en werknemers staat daarbij centraal, maar hoe zit het met uw privacy als werkgever? Mag een werknemer stiekem geluidsopnames maken? Kunnen die geluidsopnames als bewijs dienen? En kunt u het als werkgever verbieden dat uw werknemers geluidsopnames maken?

Mag een werknemer stiekem geluidsopnames maken?
Een werknemer hoeft geen toestemming aan zijn werkgever te vragen voor het maken van geluidsopnames, dit is namelijk niet verboden. Ons Wetboek van Strafrecht stelt enkel het maken van geluidsopnames strafbaar, wanneer de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is bij het gesprek. Wanneer een werknemer dus zijn beoordelingsgesprek opneemt op de telefoon in zijn broekzak, dan is dat geoorloofd. Ook wanneer dit van tevoren niet wordt aangekondigd. Ook is het geoorloofd als een toehoorder bij het gesprek (zoals een vertrouwenspersoon van de werknemer) heimelijk het gesprek opneemt. Het is enkel verboden een gesprek op te nemen waar je zelf niet bij bent. Te denken valt aan de situatie dat een werknemer wordt verzocht tijdelijk de ruimte verlaten zodat zijn leidinggevende en de HR-persoon in gesprek kunnen treden, waarna de werknemer zijn telefoon achterlaat voor het maken van een geluidsopname zonder dit te melden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vormt geen beletsel voor het maken van opnames voor eigen gebruik en biedt dus geen uitkomst voor de werkgever. Dit kan slechts anders zijn wanneer een werknemer de opnames bijvoorbeeld gebruikt om andere collega's aan te sporen tot actie.

Kunnen de stiekem gemaakte geluidsopnames dienen als bewijs?
Een geschil tussen een werkgever en een werknemer wordt beslecht in een civiele procedure. In het civiele procesrecht geldt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd, dus ook door stiekem gemaakte geluidsopnames. Vervolgens is het dan aan de rechter om over dat bewijs te oordelen. Nederlandse rechters komen doorgaans slechts tot een uitsluiting van bewijs wanneer het gaat om een "rechtens ontoelaatbare inbreuk op de privacy". De rechter vindt het belang van de waarheidsvinding vaak belangrijker dan dat een inbreuk op de privacy wordt uitgesloten. Het enkele feit dat een opname stiekem is gemaakt, is niet voldoende. Er moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden zoals een ernstige inbreuk op de levenssfeer van een betrokkene.

Kan een werkgever het maken van geluidsopnames verbieden?
Het is denkbaar om in de arbeidsovereenkomst van werknemers of in een daarop van toepassing zijnde bedrijfsreglement het maken van geluidsopnames te verbieden. Om dat verbod te kunnen effectueren, zou hieraan een boetebeding gekoppeld kunnen worden. Dat moet wel schriftelijk gebeuren. Wanneer het boetebeding in een bedrijfsreglement wordt opgenomen, dan moet daar in de arbeidsovereenkomst naar worden verwezen.

En wat nu als een werknemer van tevoren wel aangeeft een gesprek op te willen nemen? Hoe kunt u daar als werkgever mee omgaan wanneer u dit niet ziet zitten? In principe heeft u als werkgever instructierecht. Een werknemer heeft zich te houden aan voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Het is goed verdedigbaar dat het te pas en te onpas maken van opnames door werknemers die goede orde verstoren. Immers, het kan verhinderen dat werkgever en werknemer op basis van vertrouwen met elkaar omgaan en het kan achterdocht in de hand werken. Dit zal anders zijn wanneer de werknemer goede gronden aanvoert waarom hij het gesprek wil opnemen. Denk aan (in het extreme getrokken) een werknemer met een beginnend stadium van alzheimer voor wie opnames noodzakelijk zullen zijn om te kunnen terughalen wat er is besproken. Veel concreter kunnen we hier helaas niet worden, de omstandigheden van het geval zullen bepalen of het maken van opnames verboden kan worden. Als werkgever doet u er in een dergelijke situatie wel altijd goed aan om alternatieven te bieden voor het maken van opnames. Te denken valt dan aan het gezamenlijk opstellen van een gespreksverslag of de aanwezigheid van een toehoorder of een vertrouwenspersoon van de werknemer.

Het kan voor u als werkgever geen kwaad van tevoren na te denken over de hierboven geschetste situaties en eventueel maatregelen te treffen in de arbeidsovereenkomst van werknemers, al is het alleen maar vanwege de mogelijk afschrikkende werking die daarvan uitgaat. Wilt u hulp bij het opstellen van een verbodsbepaling tot het maken van geluidsopnames of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met mr. F.L. van den Boomgaard of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord