BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoe bereken je de vergoeding bij overtreding aanzegplicht?

Nieuws 02 november 2016

De aanzegplicht geldt voor contracten van zes maanden of langer. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om werknemers uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van deze arbeidsovereenkomst en zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voorgezet. Als de werkgever deze verplichting niet nakomt, is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand. Als de werkgever de verplichting te laat nakomt, is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Vraag is dan: moet voor de berekening van de vergoeding naar rato worden uitgegaan van kalender- of van werkdagen?

Uit artikel 2 van het Besluit Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding ("het Besluit") volgt dat voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding moet worden gekeken naar de laatste maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Als de betreffende maand 31 dagen telt en de werkgever heeft twee dagen te laat aangezegd, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd van 2/31ste van het loon als bedoeld in artikel 2 van het Besluit. Telt de maand 28 dagen, dan betreft de vergoeding 2/28ste deel daarvan. Hieruit volgt dus dat voor de berekening van de vergoeding naar rato gekeken wordt naar kalenderdagen. Dit wordt ook door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ("Ministerie SZW") bevestigd in de factsheet die zij op haar website heeft gepubliceerd. De Rechtbank Noord-Holland heeft in haar uitspraak van 9 december 2015 in lijn met het voorgaande geoordeeld. Daarnaast heeft op 9 maart 2016 de Rechtbank Oost-Brabant ook een geoordeeld dat uitgegaan moet worden van kalenderdagen.

Ondanks het feit dat op basis van het voorgaande duidelijk lijkt te zijn dat uit moet worden gegaan van kalenderdagen voor de berekening van de aanzegvergoeding naar rato, is de Rechtbank Midden-Nederland een ander oordeel toegedaan. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt in haar uitspraak van 14 augustus 2015 immers dat voor deze berekening uitgegaan moet worden van werkdagen. Dit is opmerkelijk omdat deze uitspraak is gewezen met de kennis van de toelichting van het Besluit en de door het Ministerie SZW gepubliceerde factsheet, waarin juist wordt uitgegaan van kalenderdagen. Uit de latere rechtspraak van de Rechtbank Noord-Holland en Oost-Brabant volgt dat zij de door de Rechtbank Midden-Nederland ingezette lijn niet volgen, maar dat zij aansluiten bij de uitleg die hierover is gegeven in het Besluit. De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland lijkt in het licht van het voorgaande dus onjuist.

Afsluiting

In dit artikel is kort weergegeven hoe de aanzegvergoeding naar rato berekent dient te worden. Nu de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland vooralsnog slechts een vreemde eend in de bijt lijkt te zijn, dient in de praktijk uit te worden gegaan van kalenderdagen in plaats van werkdagen voor de berekening van de vergoeding naar rato.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht

. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord