BASE Advocaten - The Litigation Firm

Update modernisering ondernemingsrecht

Blogs 22 december 2016

Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Dat blijkt uit de nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht, waarmee de ministerraad op voorstel van Minister Van der Steur heeft ingestemd. De afgelopen jaren heeft het Nederlandse ondernemingsrecht ingrijpende wijzigingen ondergaan, onder meer door de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Wet bestuur en toezicht. Het kabinet wil het ondernemingsrecht nu verder moderniseren op drie terreinen:

1. Modernisering van het NV-recht;
2. Modernisering van het recht inzake personenvennootschappen;
3. Uitbreiding van de herstructureringsmogelijkheden omzetting, fusie en splitsing.

De voorgestelde modernisering op het eerste terrein, het NV-recht, zal hieronder nader worden toegelicht.

Onderdeel van de modernisering van het NV-recht is de vereenvoudiging en flexibilisering van dat recht. Dit wil het kabinet bereiken door bijvoorbeeld de besluitvorming buiten vergadering te versoepelen. Ook wordt bekeken of er behoefte is aan een wijziging van de rechten van certificaathouders, aan stem- en winstrechtloze aandelen en aan een kortere oproepingstermijn van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Aanleiding hiervoor zijn de, onder andere als gevolg van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, al in werking getreden wijzigingen van bepalingen uit het BV-recht. Die bepalingen waren voorheen grotendeels gelijkluidend aan de bepalingen in het NV-recht. Dat is inmiddels niet meer het geval. Beoogd is nu om weer voor consistente wetgeving te zorgen en de wetgeving voor NV's in overeenstemming te brengen met die voor BV's.

Naar aanleiding van de ontwikkeling dat meer beursvennootschappen een controlerende aandeelhouder hebben, gaat daarnaast bekeken worden of minderheidsaandeelhouders voldoende beschermd zijn. Ook wil het kabinet in de toekomst voorkomen dat houders van aandelen aan toonder in Nederlandse NV's, hun identiteit geheim kunnen houden om zo misbruik, belastingontduiking en witwassen tegen te gaan.


Tot slot blijkt uit een evaluatie van de huidige regeling om koerswinst van bestuurders af te romen bij een overname, dat deze regeling te ingewikkeld en niet effectief genoeg is. Daarom wil het kabinet in het kader van de modernisering van het NV-recht deze maatregel aanpassen. Denkbaar is dat de raad van commissarissen van NV's meer ruimte wordt gegeven de bezoldiging van een bestuurder aan te passen na belangrijke besluiten als een overname, ongeacht de plaats van de beursnotering van de vennootschap.

Over deze voorgenomen wijzigingen van het ondernemingsrecht gaan we in 2017 ongetwijfeld meer horen. Wij houden u op de hoogte.

Zie voor de volledige nota Voortgang modernisering ondernemingsrecht: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/09/tk-voortgang-modernisering-ondernemingsrecht

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. K.S. Hordijk of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord