BASE Advocaten - The Litigation Firm

Voorbehouden bij overeenkomsten: opschortende of ontbindende voorwaarde?

Blogs 21 maart 2017

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat contractspartijen bij het sluiten van een overeenkomst een voorbehoud maken. Dit kan in de vorm van een opschortende of ontbindende voorwaarde, maar bijvoorbeeld ook door het stellen van voorwaarden aan de totstandkoming van een overeenkomst. Bij de koop van een auto kan bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld worden dat de auto pas geleverd wordt op het moment dat de koper de koopprijs heeft betaald. Waar moeten contractspartijen op letten bij het formuleren van een voorbehoud?

Het Nederlands recht kent het beginsel van contractsvrijheid; partijen zijn in beginsel vrij te besluiten met wie ze een overeenkomst sluiten en wat de inhoud van deze overeenkomst is. Het staat partijen eveneens vrij een voorbehoud op te nemen in de overeenkomst. Met het opnemen van een voorbehoud kan voorkomen worden dat partijen in bepaalde situaties aan de overeenkomst gebonden raken. Het is dan wel van belang dat het voorbehoud op de juiste wijze geformuleerd wordt.

Ontbindende of opschortende voorwaarde?
Een overeenkomst kan worden aangegaan onder opschortende voorwaarde of onder ontbindende voorwaarde. Bij een opschortende voorwaarde komt een overeenkomst pas tot stand, als aan die voorwaarde voldaan is. Bij bijvoorbeeld het financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat de koper voldoende financiering heeft verkregen. Indien niet wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde, komt er geen overeenkomst tot stand.

Bij een ontbindende voorwaarde daarentegen komt de overeenkomst wel tot stand, maar wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden als aan de ontbindende voorwaarde wordt voldaan. Stel in een koopovereenkomst is bepaald dat de overeenkomst wordt ontbonden indien de leverancier de machines niet binnen twee maanden levert. Er is dan wel een overeenkomst tot stand gekomen, maar deze wordt van rechtswege ontbonden indien de machines niet binnen twee maanden geleverd worden.

Het maakt dus verschil of een voorbehoud gekwalificeerd moet worden als ontbindende of opschortende voorwaarde. In het geval van een opschortende voorwaarde komt er nog geen overeenkomst tot stand, bij een ontbindende voorwaarde wel.

Goedkeuringsvoorbehoud
In overeenkomsten kan tevens een voorbehoud opgenomen worden dat de overeenkomst pas tot stand komt indien een derde goedkeuring heeft gegeven. Het kan hierbij gaan om goedkeuring van de raad van commissarissen, van de algemene vergadering van aandeelhouders maar bijvoorbeeld ook instemming door de gemeenteraad. Dergelijke voorbehouden worden vaak in de vorm van een opschortende voorwaarde geformuleerd. Stel dat de partij die het goedkeuringsvoorbehoud heeft bedongen de derde ertoe probeert te bewegen de goedkeuring niet te verlenen, dan kan de voorwaarde onder omstandigheden alsnog als vervuld gelden. Artikel 6:23 BW bepaalt dat indien de partij die belang heeft bij niet-vervulling van de voorwaarde de vervulling daarvan heeft belet, de voorwaarde als vervuld geldt als de redelijkheid en billijkheid dat verlangen. De redelijkheid en billijkheid kunnen dus met zich brengen dat de voorwaarde alsnog vervuld wordt.

Formuleren voorbehoud
Voor de praktijk is het van belang dat bij een voorbehoud contractueel wordt vastgelegd wat de reikwijdte van het voorbehoud is en wat de gevolgen zijn van het inroepen van het voorbehoud. Als bijvoorbeeld instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist is, moeten dan alle aandeelhouders akkoord gaan, een normale meerderheid of een gekwalificeerde meerderheid? Het is verder verstandig vast te leggen wie een beroep kan doen op het voorbehoud en op welke wijze. Daarnaast kan vastgelegd worden binnen welke termijn een beroep gedaan moet worden op het voorbehoud. Om geschillen over (de uitleg van) een voorbehoud te voorkomen, doen partijen er daarom verstandig aan het voorbehoud nauwkeuring te formuleren.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Sanne Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord