BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoofddoekverbod op de werkvloer – verboden discriminatie?

Nieuws 23 maart 2017
Het Europees Hof van Justitie (het "Hof") heeft afgelopen week uitspraak gedaan in een Belgische zaak over de vraag of een werkgever een werknemer mag verbieden een hoofddoek te dragen op de werkvloer. In de media is aan deze uitspraak de nodige aandacht besteed. Het Hof zou hebben geoordeeld dat werkgevers hun personeel mogen verbieden om een hoofddoek te dragen op de werkvloer. Maar heeft het Hof dit daadwerkelijk zo rechttoe rechtaan overwogen of ligt de uitspraak toch genuanceerder?

Aanleiding voor deze uitspraak was een zaak uit 2006. De werkgever vroeg werkneemster niet langer op het werk te verschijnen met hoofddoek, aangezien het (ongeschreven) beleid binnen de onderneming gericht was op neutraliteit. Dit gold in het bijzonder voor werknemers die contact hadden met klanten. Werkneemster weigerde hieraan gehoor te geven, met uiteindelijk ontslag tot gevolg. Vraag is nu of het beleid van de werkgever leidt tot directe of indirecte discriminatie.

Om vast te stellen of sprake is van directe discriminatie, moet beoordeeld worden of de interne regel ertoe leidt dat werknemers naar gelang hun godsdienst of overtuiging verschillend worden behandeld. Het Hof oordeelt in dit geval dat het beleid binnen de onderneming geen directe discriminatie opleverde, nu het ging om een regel dat een algemeen verbod inhield. Elk politiek, filosofisch of religieus teken is immers binnen de onderneming verboden. Om die reden kan dan ook geen sprake zijn van directe discriminatie. Hiermee is echter niet gezegd dat de interne regel geen indirecte discriminatie oplevert.

Van indirecte discriminatie is sprake als het gaat om een regeling die op het eerste gezicht neutraal lijkt, maar die in de praktijk tot gevolg heeft dat werknemers die bijvoorbeeld een bepaalde godsdienst aanhangen in het bijzonder worden benadeeld. Het Hof geeft aan dat het aan de Belgische rechter is om te beoordelen of in deze zaak sprake is van indirecte discriminatie. Het Hof merkt op dat niet is uitgesloten dat de Belgische rechter tot dit oordeel komt. Mocht de rechter tot het oordeel komen dat sprake is van indirecte discriminatie, dient vervolgens door de rechter beoordeeld te worden of dit objectief gerechtvaardigd kan worden. De rechter krijgt van het Hof een aantal handvatten aangereikt die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van de objectieve rechtvaardigheidstoets:

- allereerst dient sprake te zijn van een legitiem doel. De doelstelling van de werkgever om een neutraal, klantgericht beleid te voeren is - mede vanuit de vrijheid van ondernemerschap - legitiem, zeker wanneer het alleen werknemers raakt die in contact komen met klanten;
- ten tweede moet worden beoordeeld of dit beleid passend is om het legitieme doel te bereiken. Vast staat dat de Belgische rechter dit nader dient te onderzoeken, waarbij wordt opgemerkt dat een algemeen en niet-gedifferentieerd beleid in beginsel als passend moet worden beschouwd;
- ten derde mag het beleid niet verder gaan dan noodzakelijk is. Daarvan is in ieder geval sprake als het alleen de werknemers raakt die in contact komen met klanten.

De uitspraak van het Hof ligt dus wel degelijk genuanceerd. Alhoewel het Hof heeft geoordeeld dat in dit geval geen sprake is van directe discriminatie, betekent dit niet dat elk willekeurig verbod de toets van het verboden onderscheid kan doorstaan. Een algemene regel die elk politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt, kwalificeert volgens het Hof in ieder geval niet als directe discriminatie. Voor de Belgische rechter resteert nog de vraag of desondanks geen sprake is indirecte discriminatie.

Neem voor meer informatie contact op met mr. S.J.R. Barbas of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord