BASE Advocaten - The Litigation Firm

Bewijs verzilveren in een civielrechtelijk geschil: goed procederen maakt het verschil

Blogs 29 maart 2017

'Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht' luidt een oud gezegde over de rol van de rechter in de civiele rechtspraak. Ook in Nederland gaat dit nog altijd grotendeels op. Een rechter mag rechtsgronden zelf aanvullen, maar de feiten niet. Partijen moeten de feiten aandragen en bewijsbare feiten maken dan ook vaak het verschil in een civielrechtelijk conflict. Een goede dossieropbouw is daarom van groot belang voor de succeskansen van een zaak. Een recent arrest van de Hoge Raad in een zaak over de vermeende beroepsaansprakelijkheid van een cassatieadvocaat bevestigt echter dat voor het winnen van een zaak meer nodig is dan beschikken over het juiste bewijsmateriaal: goed procederen.

Aanleiding: advocaat te kort van stof
Het arrest van de Hoge Raad wordt ingeleid door een geschil over werkgeversaansprakelijkheid. Een werkneemster houdt haar voormalig werkgever, een keuringsdienst voor zaai- en pootgoed van landbouwgewassen, aansprakelijk omdat zij arbeidsongeschikt zou zijn geworden als gevolg dat het stof dat bij haar werk vrijkwam niet (voldoende) werd afgezogen vanwege gebrekkige functionering van de afzuiginstallatie. De keuringsdienst verweert zich met de stelling dat de werkneemster niet aanwezig was toen de afzuiging niet (goed) functioneerde; zij zou juist in die periode vanwege ziekte zijn uitgevallen. De rechtbank wijst de vorderingen van de werkneemster af. In hoger beroep legt de advocaat van de werkneemster een aantal producties over, waaronder notulen van een werkoverleg waaruit blijkt dat de werkneemster in de periode waarin de afzuiging niet goed functioneerde wel degelijk (voor halve dagen) werkte op de betreffende afdeling. In zijn processtuk (memorie van grieven) stelt de advocaat wel dat de werkneemster aanwezig was in de betreffende periode, maar hij verzuimt specifiek te verwijzen naar de notulen die dat aantonen. Het gerechtshof gaat vervolgens voorbij aan de overgelegde notulen en oordeelt dat de werkneemster inderdaad afwezig was toen de afzuiging niet (goed) werkte. Ook in cassatie krijgt de werkneemster geen gelijk.

Kwestie: beroepsfout cassatieadvocaat?
De werkneemster besluit dan haar cassatieadvocaat, de advocaat die alleen voor de Hoge Raad procedeerde, aan te spreken omdat zij in de cassatieklachten niet had verwezen naar de stelling dat de werkneemster wel aanwezig was toen de afzuiging niet (goed) werkte. De werkneemster vordert ontbinding van de opdracht met de cassatieadvocaat en een schadevergoeding. De rechtbank wijst de vordering af; er was wel sprake van een beroepsfout, maar het causaal verband met de schade ontbreekt. In hoger beroep vult de werkneemster haar stelling aan, in die zin dat zij de cassatieadvocaat ineens ook verwijt dat een verwijzing naar de overgelegde notulen van het werkoverleg ontbrak in de cassatieklachten. Het hof gaat daarin mee, acht de kans reëel dat de cassatieprocedure was gewonnen als de advocaat wel op de notulen had gewezen en wijst de vordering alsnog toe.

Hoge Raad: je moet de rechter concreet wijzen op een bewijsstuk
De Hoge Raad ziet dit echter anders. In zijn arrest van 17 maart 2017 herhaalt de Hoge Raad zijn eerdere rechtspraak die bepaalt dat de eisen van een behoorlijke rechtspleging meebrengen "dat een partij die een beroep wil doen op uit bepaalde producties blijkende feiten en omstandigheden, dit op een zodanige wijze dient te doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen hem ter beoordeling worden voorgelegd en dat voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich dient te verweren". Oftewel: ook als uit overgelegde stukken een bepaald feit blijkt, betekent dat niet dat een partij zich op dat feit beroept. Daarvoor is vereist dat in het processtuk concreet wordt verwezen naar een specifiek bewijsstuk waar dat feit uit volgt. Anders kan de rechter het bewijsstuk gewoon negeren. In dit geval had de eerste advocaat van de werkneemster verzuimd de rechtbank en het hof, de enige twee instanties die feiten kunnen vaststellen, te wijzen op de overgelegde notulen van het werkoverleg. Dat kon in cassatie niet meer hersteld worden en zodoende kon de (tweede) cassatieadvocaat niets verweten worden.

De bittere realiteit van deze zaak was dus dat de werkneemster beschikte over hard bewijs, maar haar zaak toch verloor. Kortom, bewijs hebben is één ding, bewijs verzilveren is een tweede. Goed procederen maakt daarin het verschil.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord