BASE Advocaten - The Litigation Firm

Strijd rondom AkzoNobel – hoe ver reikt de vrijheid van de bestuurders?

Blogs 01 juni 2017

Maandag 29 mei 2017 heeft de Ondernemingskamer uitspraak gedaan in de zaak tussen AkzoNobel en (een deel van) haar aandeelhouders, waaronder het Amerikaanse hedgefonds Elliot. Elliot wil dat AkzoNobel het gesprek aangaat met PPG over het bod dat PPG heeft gedaan. Via de Ondernemingskamer probeerden de aandeelhouders een bijzondere aandeelhoudersvergadering af te dwingen waarbij gestemd zal worden over de positie van de president-commissaris van AkzoNobel. In hoeverre staat het een bestuur van een vennootschap in dat geval vrij om een bod af te wijzen?

Aanleiding van de strijd rondom AkzoNobel is het bod van het Amerikaanse PPG om AkzoNobel over te nemen. AkzoNobel heeft het bod van PPG meerdere malen afgeslagen. De aandeelhouders zijn van mening dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn en willen dat het bestuur een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeenroept. Het bestuur van een vennootschap heeft onder het Nederlandse recht echter een grote mate van vrijheid bij het beoordelen van een overnamebod.

Het bestuur van een vennootschap moet zich bij de vervulling van zijn taak richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hierbij moeten wel de belangen van de overig betrokkenen, zoals de aandeelhouders, in aanmerking worden genomen. In de ASMI-beschikking heeft de Hoge Raad overwogen dat de door de vennootschap te volgen strategie in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur. Het is aan het bestuur om te beoordelen of en in hoeverre het wenselijk is daarover in overleg te treden met externe aandeelhouders. Het bestuur moet weliswaar verantwoording over zijn beleid afleggen aan de aandeelhouder, maar is in beginsel niet verplicht de aandeelhouders vooraf in zijn besluitvorming te betrekken.

Het bestuur heeft dus een ruime beleidsvrijheid. Het is wel van belang of het bestuur in een dergelijk geval de dialoog is aangegaan met de aandeelhouders en op hun argumenten dan wel bezwaren is ingegaan. Uit de ASMI-beschikking(*) valt echter ook af te leiden dat uit het enkele feit dat aandeelhouders het oneens zijn met het beleid van het bestuur, niet zonder meer volgt dat het bestuur op deze visie van de aandeelhouders in moet gaan.

Op grond van art. 2:107 lid 2 BW is het bestuur van een vennootschap gehouden alle verlangde inlichtingen aan de aandeelhouders te verschaffen, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten. Het recht op inlichtingen is een recht dat de algemene vergadering toekomt als orgaan van de vennootschap. Tijdens de vergadering van aandeelhouders hebben de aandeelhouders het recht vragen te stellen aan het bestuur en zal het bestuur deze moeten beantwoorden, maar daarbuiten hebben de aandeelhouders afzonderlijk in beginsel geen recht op inlichtingen.

De Ondernemingskamer heeft in de zaak tussen AkzoNobel en Elliot de verzoeken van (een deel van) de aandeelhouders afgewezen. Er komt geen bijzondere aandeelhoudersvergadering. Wel tekent de Ondernemingskamer aan dat het onbegrip van een groot deel van de aandeelhouders niet genegeerd kan worden en dat de verstoorde verhoudingen tussen AkzoNobel en deze aandeelhouders moeten worden verbeterd. De rechter laat in het midden wie daartoe het initiatief moet nemen.

Mede naar aanleiding van deze strijd rondom AkzoNobel schreef minister Kamp (Economische Zaken) op 20 mei 2017 een brief aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat het kabinet het bestuur van een onderneming meer tijd en ruimte wenst te bieden om een overname te beoordelen. Het kabinet wil met deze plannen ondernemingen beter beschermen tegen (vijandige) overnamepogingen. Er ligt echter nog geen wet klaar. Het zal dan ook nog enige tijd duren voordat deze plannen werkelijkheid worden.

Neem voor meer informatie contact op met mr. L. Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

(*) HR 9 juli 2010, NJ 2010/544, m.nt. P. van Schilfgaarde.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord