BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nieuwe arbowetgeving per 1 juli 2017

Nieuws 22 juni 2017
Met ingang van 1 juli 2017 treden enkele ingrijpende wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet in werking. Met de invoering van deze wijzigingen wil de regering een betere arbodienstverlening bereiken door het vergroten van de betrokkenheid van werknemers, door het creëren van meer preventie op het werk en door het invoeren van randvoorwaarden waaraan de bedrijfsarts en het contract met de arbodienstverlener dienen te voldoen. Het is van belang dat werkgevers van deze wijzigingen op de hoogte zijn, nu zij hier op korte termijn mee aan de slag moeten. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Versterking van de positie van de preventiemedewerker
In beginsel is iedere werkgever verplicht zich bij te laten staan door een zogenaamde ‘preventiemedewerker’ ten aanzien van de naleving van de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Volgens de regering komt de preventiemedewerker momenteel onvoldoende uit de verf wegens een gebrek aan draagvlak binnen de organisatie. Ter vergroting van de betrokkenheid van de werknemers krijgt het medezeggenschapsorgaan onder de nieuwe wetgeving een instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als bij diens positionering in de organisatie. Bovendien wordt de taak van de preventiemedewerker binnen de organisatie duidelijker gemaakt, namelijk: het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Verduidelijking van de adviserende rol van de bedrijfsarts
In de nieuwe wetgeving vindt een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts plaats. Benadrukt wordt dat de bedrijfsarts slechts een onafhankelijke adviserende rol heeft. De werkgever zelf blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer.

Consultatie van de bedrijfsarts
Een belangrijke wijziging betreft de invoering van de mogelijkheid voor iedere werknemer om een bedrijfsarts te bezoeken, ook indien geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dit draagt volgens de wetgever bij aan het voorkomen van uitval van werknemers. Om deze consultatie ook doeltreffend te maken zijn hieraan enkele voorwaarden verbonden. Zo dient de werknemer de mogelijkheid te hebben de bedrijfsarts in persoon te raadplegen, dient de mogelijkheid van consultatie ook aan werknemers kenbaar te worden gemaakt en mag de werkgever geen onnodige drempels opwerpen ten aanzien van de plaats en het tijdstip van het consult. Om de vertrouwelijkheid van een consultatie te waarborgen is geen toestemming van de werkgever nodig en wordt de werkgever ook niet geïnformeerd over het consult. Uiteraard geldt voor de bedrijfsarts ook in dit geval het medisch beroepsgeheim.

Toegang tot de werkplek
Een andere wijziging is dat de werkgever de bedrijfsarts in de gelegenheid dient te stellen de werkplek van haar werknemers te bezoeken. Deze maatregel is eveneens gericht op preventie. De bedrijfsarts kan zo immers zien en ervaren hoe het er op de werkplek aan toe gaat en naar aanleiding daarvan ook preventief en organisatiebreed adviseren.

Recht op een second opinion
Belangrijk is eveneens de invoering van het recht van de werknemer op een second opinion van een andere bedrijfsarts, welke bedrijfsarts tevens van een andere arbodienstverlener dient te zijn. De bedrijfsarts is verplicht het verzoek van de werknemer te honoreren, tenzij er zwaarwegende redenen bestaan om dit niet te doen. Als voorbeeld noemt de regering de situatie waarin geen enkele grond bestaat voor dit verzoek. Nadere regels met betrekking tot de invulling van dit recht zullen nog worden uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Verplichte klachtenprocedure
De nieuwe wetgeving verplicht de bedrijfsarts tevens een klachtenprocedure in te voeren waarvan zowel werkgever, werknemers als andere belanghebbenden gebruik moeten kunnen maken. Deze procedure dient kenbaar te zijn voor alle partijen en dient aan te geven hoe het ontvangen, onderzoeken en beoordelen van klachten verloopt. Een niet bij de klacht betrokken persoon neemt een beslissing over de klacht.

Basiscontract
Sommige contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers kennen maar weinig voorzieningen, hetgeen kan leiden tot ontoereikende zorg. De regering heeft daarom besloten dat er een ‘basiscontract’ moet komen waarin afspraken worden vastgelegd over de dienstverlening. Hierin dienen onder meer afspraken te worden gemaakt over hoe om te gaan met de meldingsplicht voor beroepsziekten en hoe de bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren. Verder dienen de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer, de klachtenprocedure, de second opinion en het overleg met de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan te worden geregeld. Uiteraard staat het werkgevers vrij, in overleg met werknemers en arbodienstverleners, meer taken in het contract op te nemen (het ‘basisplus contract’). Uiterlijk op 1 juli 2018 dienen de contracten en de dienstverlening te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Handhaving
Het invoeren van voorgaande regels gaat gepaard met het uitbreiden van de bevoegdheden van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie SZW krijgt de mogelijkheid sancties op te leggen aan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen bij het niet naleven van de regels. De sancties variëren van een eis tot naleving of een waarschuwing, tot de oplegging van een boete. Ook vindt een aanscherping plaats van reeds bestaande sancties.

Conclusie
Met ingang van 1 juli 2017 vinden er meerdere ingrijpende wijzigingen plaats in de Arbeidsomstandighedenwet die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de bedrijfsarts. Dit heeft ook directe gevolgen voor de werkgever die genoodzaakt is een en ander te faciliteren en ook kan worden aangesproken of beboet door de Inspectie SZW indien niet aan de regels is voldaan.

Neem voor meer informatie contact op met Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord