BASE Advocaten - The Litigation Firm

Franchise en prognoses: de NFC creëert onduidelijkheid

Blogs 27 juni 2017
Eerder berichtten wij over het wetsvoorstel tot verankering van de Nederlandse Franchise Code ("Wetsvoorstel"). Veel franchisegevers herkennen de noodzaak voor wettelijke verankering niet en hebben moeite met de huidige vorm van de Nederlandse Franchise Code ("NFC"). Zij vinden met name dat de NFC teveel afbreuk doet aan de contractsvrijheid. Franchisegevers hebben daar een punt. De NFC legt op veel onderdelen van de franchiserelatie een vergaande (en onduidelijke) verplichting op voor de franchisegever. Een voorbeeld daarvan is de precontractuele informatieplicht.

Het is gebruikelijk dat voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst omzetprognoses worden opgesteld. Dat is op basis van huidige rechtspraak echter geen plicht en biedt geen garanties. Een franchisegever kan weliswaar aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het afgeven van een ondeugdelijke prognose, maar dan moet worden aangetoond dat de prognose ondeugdelijk is én dat franchisegever wist of behoorde te weten dat de prognose onjuistheden bevat. De Hoge Raad nuanceerde recent het wetenschapsvereiste (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:311 “Street-One”). Alleen in het geval dat de franchisegever een prognose heeft laten opstellen door een derde (denk aan een extern bureau waarvoor hij niet aansprakelijk is op grond van art. 6:170 – 6:172 BW) dan is het criterium dat franchisegever bij het verstrekken moet hebben geweten dat de prognose fouten bevat. Maar indien de franchisegever zélf de prognose heeft opgesteld dan is de drempel lager. Dan kan hij evenzo aansprakelijk zijn indien onzorgvuldigheid heeft geleid tot fouten in de prognose, daarvoor hoeft hij niet daadwerkelijk te weten dat de prognose fouten bevat.

En wat volgt er uit de NFC? Daarin is opgenomen dat een franchisegever “bij voorkeur een zorgvuldig en transparant onderbouwde omzet- en kostenprognose vergezeld van een vestigingsplaatsonderzoek (…) en een begrijpelijk onderbouwde en deugdelijke investerings- en exploitatiebegroting” verstrekt. De woorden “bij voorkeur” zijn hier niet helemaal op zijn plaats. De NFC werkt volgens het “pas toe of leg uit” principe waarbij close reading van de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel (“Toelichting”) leert dat na verankering eigenlijk alleen van de NFC kan worden afgeweken indien de code in een bepaalde situatie niet “werkbaar” is. Daarmee lijkt het met name pas toe of pas toe. Zeker in het geval van prognoses. Het is niet goed denkbaar in welke situatie het opstellen en verstrekken van een prognose niet werkbaar zou zijn. Bovendien meldt de Toelichting dat het niet verstrekken van een prognose “zeer onwenselijk is” en moet worden beschouwd als een “duidelijke rode vlag”. Een verplichting dus, met eigenlijk geen ruimte voor uitzonderingen.

Vervolgens staat in de toelichting bij de NFC dat franchisegever “dient in te staan voor de deugdelijkheid” van verstrekte prognoses. Franchisegever dient de juistheid van de prognose dus te garanderen. Dat gaat véél verder dan huidig recht en past moeilijk bij de aard van een prognose. Dat is immers altijd een voorspelling met een onzekere uitkomst. Onduidelijk is of het ook zo’n vlucht zal nemen. Het uitgangspunt van het Wetsvoorstel is dat alleen de artikelen van de NFC als gedragscode worden aangewezen en niet ook de toelichting daarbij, maar die toelichting is vervolgens wél van belang bij de uitleg van de artikelen zoals ook bij het Wetsvoorstel wordt opgemerkt. Dat creëert onduidelijkheid. Zeker omdat op dit punt juist uit de toelichting een verstrekkende garantie volgt.

Hoe zal dit zijn na aanwijzing van de NFC als verplichte gedragscode? Dat is onduidelijk en daarmee wordt het voer voor geschillen. Waar de NFC bedoeld is om belangen meer in balans te brengen en duidelijkheid te creëren, brengt het de franchisesector op dit punt terug naar onduidelijkheid. Dat is onwenselijk, zeker nu de Hoge Raad recent heldere lijnen heeft geschetst waarbinnen het verstrekken van prognoses en aansprakelijkheid kunnen worden beoordeeld.

BASE experts op dit gebied Thomas Faaij en Joris Arts schreven eerder een kritisch memo over het voorliggende wetsvoorstel dat zij deelden met een aantal cliënten en relaties. Bent u geïnteresseerd? Aarzel niet en neem contact met hen op om het memo (kosteloos) op te vragen.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord