BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Evaluatiewet WNT is per 1 juli 2017 in werking getreden. Wat houdt dit in?

Nieuws 03 juli 2017
In onze blog van 28 april 2017 gaven wij aan dat er (weer) een wijziging van de Wet Normering Topinkomens (WNT) op de agenda stond. Per 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. Daarmee is de WNT op een aantal punten vereenvoudigd en aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen kort op een rij:

1) Variabele beloning is toegestaan

Het verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen is vervallen. Vanaf 1 januari 2017 (en dus met terugwerkende kracht) is een variabele beloning toegestaan, zolang de totale bezoldiging onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.

2) Aanpassing normering ontslagvergoedingen

De WNT maximeert de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband op EUR 75.000,- (naar rato en omvang van het dienstverband). Tot de Evaluatiewet WNT waren uitkeringen die rechtstreeks, eenduidig en dwingend voortvloeiden uit algemeen verbindend verklaarde cao's of wettelijke voorschriften, van deze normering uitgezonderd. Vanaf 1 januari 2017 (en dus met terugwerkende kracht) geldt deze uitzondering ook voor uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit andere cao's of regelingen met een collectief karakter. Topfunctionarissen kunnen in principe dus gebruik maken van dezelfde collectieve ontslagvoorziening als overige werknemers.

3) De algemene digitale meldplicht vervallen

Vanaf 1 juli 2017 kan volstaan worden met het opnemen van de verplichte WNT-gegevens in de jaarstukken.

4) Vermindering van administratieve lasten

Er is een verantwoordingsvrijstelling voor (zeer) kleine WNT-instellingen geïntroduceerd. Hierdoor hoeven stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van € 160.000,-, waar geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam zijn, geen WNT-verantwoording meer op te nemen in de jaarrekening en deze door een accountant te laten controleren. Ook is de WNT-verantwoording op sommige punten vereenvoudigd door bijvoorbeeld de dubbele verantwoordingsplicht die er was weg te nemen. WNT-instelling die tevens onder titel 2 van boek 9 BW vallen (hierin zijn regels rond jaarverslaggeving neergelegd), kunnen kiezen te volstaan met de WNT-verantwoording.

De WNT blijft in ontwikkeling. Zo is ook de WNT-3 in de maak. BASE Advocaten volgt de wijzigingen met betrekking tot de WNT niet alleen op de voet, maar adviseert en procedeert regelmatig over vraagstukken rondom de WNT. Mocht u vragen hebben over de WNT, neem dan contact op met Rob Sies of Marije Kuijer van de sectie Arbeidsrecht. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord