BASE Advocaten - The Litigation Firm

De formatie en arbeidsrechtelijke wetsvoorstellen

Arbeidsrecht 31 augustus 2017
Prinsjesdag is aanstaande maar er is nog altijd sprake van een demissionair kabinet. De NOS schreef onlangs dat de huidige formatie de op een na langste is in de parlementaire geschiedenis. Alleen de vorming van het eerste kabinet- van Agt (1977-1981) duurde langer, namelijk 208 dagen. De demissionaire status van het kabinet betekent dat alleen nog 'lopende zaken' worden afgehandeld en dat omstreden kwesties, ook wel controversieel genoemd, niet aan de orde komen. Welke arbeidsrechtelijke wetsvoorstellen zijn nu eigenlijk controversieel verklaard? Wij zetten ze voor u op een rijtje.

  1. Het wetsvoorstel 34 494: wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) inzake de beloningen van bestuurders (van grote ondernemingen). Deze voorgestelde wetswijziging heeft tot doel de WOR zodanig aan te passen dat een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, verplicht wordt. Met dit wetsvoorstel is beoogd tegemoet te komen aan het belang van meningsvorming binnen onderneming en maatschappij over de zogenoemde topbeloningen.
  2. Het wetsvoorstel 34 256: wijziging van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (OPC's). Dit (controversiële) wetsvoorstel beoogt te regelen dat de OPC's als aparte categorie worden opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Met dit wetsvoorstel wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke wens tot ruimte voor participatie-initiatieven in de samenleving, waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat.
  3. Wetsvoorstel 34 699: voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Met dit wetsvoorstel wordt geprobeerd tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over zowel de hoge kosten die zij maken in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers als over het verschuldigd zijn van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daartoe wordt een vergoedingsregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers voorgesteld. Tevens wordt voorgesteld dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding is verschuldigd indien in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voorzieningen zijn getroffen om werkloosheid te beperken of voorzien wordt in een redelijke vergoeding.
  4. Wetsvoorstel 34 617: wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen partner en het kind te versterken. Dit wetsvoorstel heeft als doel dat de partners van vrouwen die bevallen zijn 5 dagen betaald kraamverlof krijgen zonder financiële belemmeringen om dit verlof op te nemen. Hiervoor wordt het huidige aantal door de werkgever betaalde kraamverlofdagen van twee aangevuld met drie dagen die gefinancierd worden via een uitkering door het UWV.


Gisteren is bekend geworden dat een kabinetscrisis is afgewend. Dit betekent nog niet dat er al een nieuw kabinet is gevormd, maar ze zijn op weg. Zodra een nieuw kabinet is gevormd en aangetreden zullen bovengenoemde controversiële wetsvoorstellen weer worden geagendeerd. In een procedurevergadering wordt dan besloten over de verdere behandeling. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Marije Kuijer of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord