BASE Advocaten - The Litigation Firm

Deel 2 van ontslag van een pensioengerechtigde of pensioen naderende werknemer en de transitievergoeding

Arbeidsrecht 04 september 2017
De wet leert dat een werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met of ná het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Is dit eigenlijk niet in strijd met de richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep? De rechtbank Midden-Nederland heeft deze en de volgende prejudiciële vragen (rechtsvragen betreffende de uitleg van een rechtsregel) gesteld aan de Hoge Raad.

  1. Is de wet (meer precies artikel 7:673 lid 7 sub b BW) in strijd met de richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep?
  2. Indien bovenstaande vraag bevestigend wordt beantwoord, moet de kantonrechter deze bepaling dan buiten toepassing laten?
  3. Kan of dient een individuele toetsing plaats (te) vinden?
  4. Welke criteria dient de kantonrechter bij deze (eventuele) individuele toetsing te hanteren?
  5. Dient bij de beoordeling onderscheid te worden gemaakt tussen werknemers wiens arbeidsovereenkomst op of na de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt en werknemers die bij de beëindiging die leeftijd nog niet hebben bereikt, maar wel recht op pensioen hebben?
  6. Dient bij de beoordeling onderscheid te worden gemaakt tussen werknemers wiens arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van hun pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd wordt beëindigd en werknemers (die genoemde leeftijd hebben maar) bij wie er een andere reden aan de beëindiging ten grondslag ligt?
  7. Moet, indien individuele toetsing dient plaats te vinden, de kantonrechter bij de beoordeling van de vraag of de transitievergoeding moet worden betaald, de inkomenssituatie van de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst vergelijken met de inkomenssituatie daarvóór? Dient daarbij ook rekening te worden gehouden met inkomen anders dan uit (pensioen)uitkeringen (bijvoorbeeld uit vermogen)?
  8. Moet de kantonrechter bij de beoordeling van de vraag of de transitievergoeding moet worden betaald dan als norm (voor afwijzing) nemen dat het inkomen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelijk is aan of hoger is dan het inkomen daarvóór?
  9. Indien de transitievergoeding moet worden betaald, dient deze dan te worden berekend op de in artikel 7:673 lid 2 tot en met 6 BW bepaalde wijze? Indien van deze berekeningswijze dient te worden afgeweken, hoe dient de transitievergoeding dan te worden berekend? Dient daarbij nog rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld een vanwege het pensioen ontvangen gratificatie?
  10. Dient voor werknemers wiens arbeidsovereenkomst eindigt op of na de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd tevens artikel 7:673a BW te worden toegepast?


In onze vorige blog van 17 augustus jl. bespraken wij een kwestie waarbij een werknemer die op korte termijn de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte, werd ontslagen. Centraal stond de vraag of de transitievergoeding van EUR 73.541,42 gematigd diende te worden, omdat de verwachte inkomensderving tot de pensioneringsdatum van werknemer slecht EUR 6.000,- bedroeg. Het hof oordeelde van niet, nu de wetgever dit kennelijk niet heeft beoogd met invoering van de WWZ. De vraag is of het antwoord op deze gestelde prejudiciële vragen in bovengenoemde situatie verandering gaat brengen. Net als wij nieuwsgierig? Hou onze site in de gaten, want wij houden u ervan op de hoogte.

Meer informatie? Neem gerust contact op met Marije Kuijer of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord