BASE Advocaten - The Litigation Firm

Waarom het onverstandig is de rechter in de boot te nemen

Blogs 31 oktober 2017
Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een conservatoir beslag opgeheven omdat de beslaglegger de rechter niet volledig en naar waarheid had voorgelicht. Reden om weer eens stil te staan bij de inhoud van de waarheidsplicht, de rol die partijen daarin spelen en het belang van de waarheidsplicht bij het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag.

Schending waarheidsplicht reden tot opheffen beslag
In de casus die aanleiding was voor deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam had het Belgische Arpadis Benelux N.V. (“Arpadis”) bij de voorzieningenrechter in Rotterdam verlof gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van vijf containers met MMA. Deze containers werden op het schip Mackinac Bridge vervoerd van Shanghai naar Antwerpen. Arpadis had in het beslagverzoek onder meer aangevoerd dat de Mackinac Bridge niet meer de haven van Antwerpen zou aandoen, maar in plaats daarvan naar de haven van Rotterdam zou varen en daar de containers zou lossen. De Nederlandse rechter heeft daarop verlof verleend om in de haven van Rotterdam beslag tot afgifte van de containers te leggen. Arpadis had echter in strijd met de waarheidsplicht verzuimd te vermelden dat (i) zij geen recht had op afgifte van de containers, en (ii) de Mackinac Bridge na Rotterdam zou doorvaren naar Antwerpen. Reden voor de rechtbank in Rotterdam om het beslag op te heffen, omdat de beslagrechter geen verlof zou hebben verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte als Arpadis de beslagrechter juist had voorgelicht.

Waarheidsvinding
Waarheidsvinding in de civiele procedure is geen doel op zichzelf. Het doel is om op adequate wijze, in een eerlijk proces en binnen een redelijke termijn geschillen tussen partijen te beslechten. Daarvoor is wel van belang dat de rechter met een bepaalde mate van zekerheid de voor de beoordeling van het geschil van belang zijnde feiten kan vaststellen. Voor het vaststellen van die feiten is de rechter in grote mate afhankelijk van de feiten die door partijen aan hem worden gepresenteerd.

Waarheidsplicht
Partijen handelen natuurlijk vanuit een tegengesteld belang. Toch rust op hen de verplichting alle feiten die van belang zijn voor de beslissing van de rechter volledig en naar waarheid aan te voeren. De waarheidsplicht. Dit betekent ook dat partijen (i) een getrouw en volledig beeld van het geschil moeten gegeven, (ii) feiten niet tegen beter weten in mogen ontkennen, en (iii) niet bewust een valse voorstelling van zagen mogen presenteren. Wordt de waarheidsplicht geschonden, dan beslist de rechter welke gevolgen daaraan worden verbonden.

Verzoek tot leggen van beslag
De waarheidsplicht rust op partijen in alle civiele procedures, zo ook in procedures waarin bij de rechtbank om verlof tot het leggen van conservatoir beslag wordt gevraagd. De rechtbank Rotterdam benadrukt dat de waarheidsplicht in dergelijke procedures zelfs nog klemmender is, juist omdat op verzoek van één partij conservatoir beslag wordt gelegd, in veel gevallen zonder de wederpartij daarover te horen. De beslaglegger is daar ook van op de hoogte.

Terug naar Arpadis
Ondanks dat het conservatoire beslag tot afgifte van de containers door de rechtbank is opgeheven, bleven de vijf containers met MMA toch beslagen. Arpadis had namelijk een week nadat het conservatoire beslag tot afgifte was gelegd, ook een conservatoir verhaalsbeslag op de containers gelegd. In het beslagverzoek dat aan die beslaglegging ten grondslag lag had Arpadis wél een feitelijk accurate beschrijving aan de beslagrechter gegeven. Dit verhaalsbeslag heeft de rechtbank niet opgeheven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Mirjam Klompenhouwer of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord