BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoger beroep: nieuwe ronde, ook oude kansen

Blogs 02 november 2017

Als een procedure in hoger beroep belandt schept dat voor beide partijen niet alleen nieuwe kansen, ook worden hun oude kansen nieuw leven ingeblazen. Althans, zo zou het moeten zijn. Het is aan gerechtshoven om dat te waarborgen. Vereenvoudigd en kort weergegeven is dat de slotsom van het arrest X/Encare B.V. dat de Hoge Raad vorige week wees (ECLI:NL:HR:2017:2790).

Aanleiding tot het arrest was een geschil tussen een privépersoon (X) en Encare naar aanleiding van een tussen hen gesloten koopovereenkomst. De koopovereenkomst zag op een perceel waarvan X 36% van de eigendomsrechten verwierf en Encare 64%. Op het perceel zou nieuwbouw worden gerealiseerd. De daaraan verwante bouwkosten zouden partijen delen in dezelfde verhouding als waarin de eigendomsrechten waren verdeeld. Naast de gezamenlijke investering verrichte X via zijn managementvennootschap ook nog werkzaamheden ten behoeve van Encare.

Toen Encare B.V. betaling van X’ aandeel in de bouwkosten verlangde, stelde X zich onder meer op het standpunt dat er een afspraak zou bestaan dat de bouwkosten zouden worden verrekend met de hem – vanwege zijn werkzaamheden voor Encare – toekomende management fee. Het bedrag aan management fee dat X niet had gefactureerd, strekte volgens hem tot mindering van de door hem verschuldigde bouwkosten.

De rechtbank stelde X in het gelijk voor zover hij een beroep deed op verrekening. Het hof ging daar niet in mee, wees het door X in eerste aanleg opgeworpen verrekeningsverweer af en besteedde verder weinig aandacht aan de overige verweren van X:

‘’Door [X] zijn voor het overige geen feiten of omstandigheden gesteld ten aanzien van hun aansprakelijkheid voor de bouwkosten, die op grond van de devolutieve werking van het appel aan de orde zouden moeten komen en tot een ander oordeel zouden kunnen leiden.’’

In cassatie draagt X aan dat hij naast het verrekeningsverweer ook andere (feitelijke) verweren had gevoerd in eerste aanleg. Door op die verweren niet inhoudelijk in te gaan zou het hof volgens X hebben miskend dat in hoger beroep ook de in eerste aanleg onbesproken gebleven stellingen van partijen gemotiveerd moeten worden beoordeeld (de zogeheten devolutieve werking van het appèl). De Hoge Raad bevestigt dat wezenskenmerk van het hoger beroep:

‘’Nu het hof […] het beroep van [X] op de verrekeningsafspraak alsnog verwierp, had het de overige door [X] aan zijn verweer ten grondslag gelegde, maar door de rechtbank onbesproken gelaten stellingen […] dienen te beoordelen. Dit heeft het hof niet, althans, ontoereikend gemotiveerd gedaan […].’’

Kortom, het hoger beroep vormt naar zijn aard niet (per definitie) een vervolg op de procedure in eerste aanleg, maar is onder omstandigheden ook een reprise daarvan. Stellingen die in eerste aanleg vanwege het oordeel van de rechtbank onbesproken konden blijven, moeten soms vanwege het (andersluidende of anders gegronde) oordeel van het hof in hoger beroep alsnog wél besproken worden. Dat gegeven is niet alleen voor gerechtshoven, maar zeker ook voor partijen en hun processtrategie van belang.

BASE heeft veel ervaring met procederen in hoger beroep en laat geen kansen onbenut. Neem voor meer informatie contact op met Max Luiten of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord