BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitspraak Rechtbank Rotterdam over het belemmeringsverbod in de Waadi

Nieuws 08 december 2017
In een eerder blog schreven wij al over het belemmeringsverbod in artikel 9a Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad. Dit belemmeringsverbod houdt in dat een werkgever die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een opdrachtgever, deze arbeidskrachten na de ter beschikking stelling niet mag belemmeren om bij die opdrachtgever (klant) in dienst te treden. De Hoge Raad oordeelde - kort gezegd - dat het belemmeringsverbod ook ziet op het werken als ZZP'er na het einde van de (eerdere) arbeidsovereenkomst.

In een zaak waarin BASE twee (ex-)werknemers heeft bijgestaan die door de (ex-)werkgever werden aangesproken op overtreding van hun geheimhoudings- , concurrentie- en relatiebeding is een - geslaagd - beroep op het belemmeringsverbod gedaan.

Het volgende deed zich voor. Werkgever detacheert arbeidskrachten. In de laatste arbeidsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst van werknemers met werkgever is onder meer een geheimhoudings-, een relatie- en een concurrentiebeding opgenomen. Werknemer 1 is uit dienst getreden op 1 september 2014 en met instemming van werkgever bij een klant van werkgever in dienst getreden. Werknemer 2 is op 7 mei 2015 uit dienst getreden via een beëindigingsovereenkomst. Op 11 mei 2016 – dus ruim een jaar na uitdiensttreding van werknemer 2 en bijna twee jaar na uitdiensttreding van werknemer 1 - is door werknemers een onderneming opgericht. Vanuit die onderneming zijn werknemers werkzaamheden voor (dezelfde) klant van werkgever gaan verrichten.

Werkgever vordert van werknemers onder meer nakoming van het geheimhoudings-, concurrentie- en relatiebeding, inclusief boetes. Ook vordert werkgever dat werknemer 1 niet anders voor de klant mag werken dan eerder tussen hen was overeengekomen en dat werknemer 2 niet voor de onderneming van werknemers mag werken. Tevens vordert werkgever van werknemers en hun onderneming een voorschot op schade uit hoofde van onrechtmatige werknemersconcurrentie. Werknemers hebben daarop geheel of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentie- en relatiebeding op basis van (onder andere) artikel 9a Waadi gevorderd.

De kantonrechter te Rotterdam heeft de werknemers volledig in het gelijk gesteld. Geheel in lijn met de Hoge Raad oordeelt de kantonrechter dat het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi van toepassing is als een werknemer gedetacheerd wordt of als uitzendkracht aan het werk wordt gezet. In aanvulling hierop merkt de kantonrechter op dat dit ook geldt als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Waadi maakt immers geen onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Daarnaast is door de kantonrechter geoordeeld dat een belemmeringsverbod ook niet in de beëindigingsovereenkomst overeen kan worden gekomen. Artikel 9a Waadi is immers van dwingend recht. Er is in de beëindigingsovereenkomst met werknemer 2 geen sprake geweest van het beëindigen van een geschil over het concurrentiebeding. Er is hooguit sprake geweest van een poging een eventueel geschil daarover in de toekomst te voorkomen. Het voorkomen van een geschil valt niet onder de reikwijdte van artikel 7:902 BW - waarin afwijking van dwingend recht is toegestaan - maar alleen onder artikel 7:900 BW. In artikel 7:900 BW is afwijking van dwingend recht echter niet toegestaan. Nu in casu vaststaat dat er ten tijde van het overeenkomen van de beëindigingsovereenkomst geen sprake was van een geschil tussen partijen over het concurrentiebeding, maar hooguit ter voorkoming daarover in de toekomst, mag daarin niet van dwingend recht en dus niet van artikel 9a Waadi worden afgeweken.

In de uitspraak wordt bovendien nog ingegaan op de vraag hoe ver een geheimhoudingsbeding nu eigenlijk reikt, wanneer mogelijk sprake is van onrechtmatige werknemersconcurrentie en hoe gekeken wordt naar het verzoek ex artikel 843a Rv tot het verkrijgen van inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden (met betrekking tot bijvoorbeeld de administratie van een bedrijf).

Conclusie:
let goed op het belemmeringsverbod in artikel 9a Waadi als sprake is van een situatie waarin arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld. Een concurrentie- en/of relatiebeding kan ten gevolge van dit verbod onrechtmatig zijn. Dit betekent overigens niet dat dan helemaal geen concurrentie- en/of relatiebeding overeen mag worden gekomen. Dit mag wel, maar niet voor de opdrachtgevers waaraan de werknemers ter beschikking worden gesteld, redelijk is en door de bank genomen ook niet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust contact op met Sanne Barbas, Rob Sies of  een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord