BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ingebrekestelling? Niet altijd vereist!

Nieuws 28 december 2017

Als hoofdregel geldt dat een schuldeiser verplicht is een ingebrekestelling te sturen als de schuldenaar de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, waarbij de schuldenaar een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Als nakoming binnen deze termijn uitblijft, treedt het verzuim in. In bepaalde gevallen kunnen het gedrag en de mededelingen van de schuldenaar er echter toe leiden dat geen ingebrekestelling nodig is om het verzuim te laten intreden.

Ingebrekestelling vereist?

In bepaalde gevallen is een ingebrekestelling niet vereist om het verzuim te laten intreden. Artikel 6:82 lid 2 ziet op het geval dat een schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of als uit de houding van de schuldenaar blijkt dat een aanmaning nutteloos zou zijn. In die gevallen kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de schuldenaar voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld. Artikel 6:83 noemt drie gevallen waarin in zijn geheel geen ingebrekestelling nodig is om het verzuim te laten intreden. Het gaat kort gezegd om de volgende gevallen: - bij het verstrijken van een fatale termijn; - bij een verbintenis uit onrechtmatige daad of tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:74 lid 1 BW; - bij een mededeling van de schuldeiser waaruit afgeleid kan worden dat deze in de nakoming van de verbintenis tekort zal schieten.

Arrest

Op 15 december 2017 wees de Hoge Raad een arrest waarin het bovenstaande aan de orde komt. Twee partijen hadden in het kader van de verbouwing van een woning afgesproken dat de schuldenaar toezicht zou houden op de verbouwing. De schuldeiser stelde zich op het standpunt dat de schuldenaar het werk ondeugdelijk had uitgevoerd en vorderde onder meer schadevergoeding. Volgens de schuldenaar was echter nooit een aanmaning of ingebrekestelling aan hem verstuurd en was hij ook niet in de gelegenheid gesteld om eventuele gebreken te herstellen.

Had de schuldeiser een ingebrekestelling moeten sturen?

Het hof overwoog met verwijzing naar artikel 6:83 BW dat het verzuim zonder ingebrekestelling intreedt als de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. Dat de schuldenaar meende dat het werk deugdelijk was uitgevoerd op een moment dat nakoming nog mogelijk was, is echter onvoldoende. Volgens het hof kan dan in een dergelijk geval niet gezegd worden dat een ingebrekestelling daardoor bij voorbaat nutteloos moet worden beschouwd. Juist door de ingebrekestelling zou de schuldenaar ermee geconfronteerd worden dat het werk (volgens de schuldeiser) niet deugdelijk was uitgevoerd en zou de schuldenaar weten op welke onderdelen zijn prestatie tekort zou schieten en binnen welke termijn de gebreken hersteld moesten worden.

Deze overweging van het hof is enigszins verwarrend, nu het hof naar artikel 6:82 lid 2 BW (“of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn”) lijkt te verwijzen. De Hoge Raad overweegt dat het oordeel van het hof zo verstaan moet worden dat het hof op de voet van artikel 6:83 heeft onderzocht of de schuldeiser uit de mededeling van de schuldenaar moest afleiden dat deze in de nakoming van de op hem rustende verbintenissen zou tekortschieten. In dat geval zou een ingebrekestelling achterwege kunnen blijven. Dit was echter niet aan de orde, waardoor de schuldeiser in dit geval wel een ingebrekestelling had moeten sturen.

In de praktijk is het dus van belang goed te kijken of een ingebrekestelling nodig is om het verzuim te laten intreden. Het sturen van een goede ingebrekestelling kan veel problemen voorkomen. Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met Sanne Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord