BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wanneer kan de verhuurder van bedrijfsruimte een bankgarantie inroepen?

Blogs 11 januari 2019
Bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt meestal overeengekomen dat de huurder een bankgarantie moet stellen of een waarborgsom moet storten. Ook in de veelgebruikte model huurcontracten van de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een dergelijke bepaling opgenomen. De vraag rijst echter wanneer de verhuurder aanspraak kan maken op de bankgarantie of waarborgsom. Het Gerechtshof Amsterdam deed uitspraak  op 11 september 2018.

Volgens de Algemene Bepalingen bij de ROZ modellen huurovereenkomst kantoorruimte en winkelruimte dient de door een huurder te stellen bankgarantie dan wel te storten waarborgsom “als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichting uit de huurovereenkomst”. Het Gerechtshof Amsterdam geeft opheldering over de vraag wanneer een huurder zijn verplichtingen niet juist nakomt.

Op grond van de huurovereenkomst heeft huurder een bankgarantie gesteld ten behoeve van verhuurder. Op de huurovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen ROZ van toepassing. Op enig moment ontstaat tussen huurder en verhuurder een geschil over wat zij over en weer van elkaar te vorderen hebben. Verhuurder meent een openstaande vordering te hebben op huurder en wint de volledige bankgarantie uit. Huurder stapt daarop naar de rechter en vordert een verklaring voor recht dat verhuurder onrechtmatig heeft gehandeld door de bankgarantie in te roepen. Ook vordert zij terugbetaling van het ingewonnen bedrag. Huurder legt daaraan ten grondslag dat verhuurder onrechtmatig de bankgarantie zou hebben ingeroepen nu niet verhuurder van huurder een bedrag te vorderen had maar andersom. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen, waarna huurder in hoger beroep gaat.

Het hof stelt vast dat het gaat om de vraag of verhuurder onrechtmatig heeft gehandeld door de bankgarantie in te roepen en dat het bij beantwoording van die vraag erom gaat of verhuurder op het moment van inroepen wist of redelijkerwijs moest weten dat de door haar gestelde vordering op huurder ongegrond was. Wanneer sprake is van een huurachterstand, dan is dat op zich al voldoende om de bankgarantie in te roepen. Als dan achteraf geconcludeerd moet worden dat het bedrag waarvoor de bankgarantie is ingeroepen niet (geheel) juist is, dan leidt dat nog niet tot de conclusie dat sprake is van onrechtmatig handelen. Wel is er dan mogelijk sprake van een (gedeeltelijk) onverschuldigde betaling. Het ligt op de weg van huurder te onderbouwen waarom verhuurder destijds – en dus niet achteraf – wist of moest weten dat haar vorderingen onjuist waren. Nu huurder dat in dit geval heeft nagelaten, worden haar vorderingen afgewezen.

Kortom, het opnemen van een bankgarantie of waarborgsom in de huurovereenkomst is voor de verhuurder een effectief middel om zekerheid te verkrijgen voor eventuele betalingsachterstanden van huurder in de toekomst. De zekerheden kunnen rechtmatig worden ingewonnen wanneer verhuurder op het moment van inwinnen niet weet of behoort te weten dat haar vorderingen onjuist zijn. Let echter wel op dat het moet gaan om verplichtingen uit de huurovereenkomst. Niet elke achterstand rechtvaardigt daarom inwinning.

Wilt u weten of u rechtmatig een bankgarantie kan inroepen? Of wilt u uw huurovereenkomsten laten toetsen waar het gaat om garantiebepalingen? Neem dan contact op met Frank van den Boomgaard.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord