BASE Advocaten - The Litigation Firm

Regeling compensatie transitievergoeding treedt 1 april 2020 in werking

Nieuws 28 februari 2019
Eerder dit jaar schreven wij een blog over de conceptregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In juli 2018 was de Regeling compensatie transitievergoeding al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Eergisteren, op 26 februari jl., is de Regeling compensatie transitievergoeding ook daadwerkelijk gepubliceerd in de Staatscourant. De Regeling treedt definitief op 1 april 2020 in werking.


Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie van de transitievergoeding vragen indien zij de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigen of indien zij de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd vanaf 1 juli 2015.

In de regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Uit de regeling volgt dat de aanvraag in ieder geval zal worden afgewezen indien deze wordt ingediend:

a. voordat de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is verstrekt; of

b. indien meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de werkgever de vergoeding aan de werknemer heeft verstrekt.

Voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers aan wie een transitievergoeding is verstrekt in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 geldt de hierboven onder b genoemde voorwaarde niet. Wel geldt dat de aanvraag voor 1 oktober 2020 moet zijn ingediend bij het UWV. Het UWV beslist dan binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan de informatie die het UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende documenten:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon;
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.


Met de regeling wordt beoogd bij werkgever drempels weg te nemen voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden. Werkgevers kiezen er op dit moment veelal voor om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers niet te beëindigen om zo te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden. Dit terwijl de werknemers geen salaris meer ontvangen. Vanaf 1 april 2020 kan aan deze gang van zaken een einde komen. Goed nieuws voor de werknemer maar óók voor de werkgever, want aan het slapend dienstverband kleven ook risico's voor de werkgever. Denk daarbij aan het claimen van passende arbeid, de aanhoudende re-integratieverplichtingen, jubileumuitkeringen en een verhoogde transitievergoeding.

Mocht u niet willen wachten tot 1 april 2020 maar nu al afscheid willen nemen van een werknemer met een slapend dienstverband, dan is dat mogelijk. Hier kunt u dan vanaf 1 april 2020 voor worden gecompenseerd door het UWV. Wij adviseren wel om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding goed te bewaren. Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord