BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgevers wakker worden! Een slapend dienstverband lijkt in strijd met goed werkgeverschap.

Nieuws 01 april 2019
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft op 28 maart jl. een opmerkelijk vonnis gewezen met betrekking tot de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Ondanks dat nergens in de wet is bepaald dat een werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, lijkt de mogelijkheid om het dienstverband van de werknemer slapend te houden (om zo te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden) niet langer vanzelfsprekend.

In de betreffende casus gaat het om een terminaal zieke werkneemster die sinds 8 februari 2016 arbeidsongeschikt is. De werkneemster was sinds 1 januari 2014 werkzaam als statutair bestuurder bij de stichting, maar in verband met haar arbeidsongeschiktheid is zij op 14 februari 2017 ontslagen als statutair bestuurder. Dit heeft tot gevolg dat haar arbeidsovereenkomst feitelijk een lege huls is geworden. De betreffende werkneemster bereikt bovendien op 5 september 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor haar arbeidsovereenkomst dan van rechtswege zal eindigen (zonder toekenning van de transitievergoeding). Reden voor werkneemster om te vorderen dat haar arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd onder toekenning van de transitievergoeding.

In het vonnis stond de vraag centraal of een slapend dienstverband – met de komst van de Wet compensatie transitievergoedingen – nog steeds geoorloofd is. Ten aanzien daarvan heeft de Voorzieningenrechter geoordeeld dat de werkgever gezien de feitelijke situatie en omstandigheden, uit hoofde van goed werkgeverschap, gehouden is tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Een slapend dienstverband was volgens de Voorzieningenrechter dus niet geoorloofd, met betaling van de transitievergoeding van EUR 150.067 bruto tot gevolg.

Opmerkelijk aan het vonnis is dat het afwijkt van de in de literatuur en rechtspraak heersende leer, waarbij wordt aangenomen dat i) geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten indien werkgever bij een slapende arbeidsovereenkomst niet tot ontslag overgaat zodat de werknemer een transitievergoeding misloopt en, ii) dat de werkgever ook niet op grond van zijn verplichtingen als goed werkgever verplicht kan worden over te gaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. De Voorzieningenrechter verwijst in zijn oordeel onder meer naar de Wet compensatie transitievergoedingen en de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever. Hieruit volgt volgens de Voorzieningenrechter dat het niet langer vol te houden is dat het in stand laten van een slapend dienstverband geen strijd met het goed werkgeverschap kan opleveren. Wel wordt expliciet aangegeven dat de vraag of een slapend dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap afhankelijk is van de omstandigheden van het geval.

De werkgever voert als verweer aan dat er nog geen volstrekte zekerheid is dat de transitievergoeding daadwerkelijk gecompenseerd zal worden door het UWV. Ten aanzien daarvan merkt de Voorzieningenrechter op dat deze stelling geen doel treft omdat de wet inmiddels is aangenomen, de datum van inwerkingtreding is vastgesteld en de regeling compensatie transitievergoeding ook is vastgesteld. Het moeten voorschieten van de transitievergoeding (pas na 1 april 2020 kan aanspraak worden gemaakt op de compensatie door het UWV) levert geen zwaarwegend belang op voor het laten voortduren van het slapende dienstverband. Met andere woorden: de argumenten van de werkgever winnen het niet van de plicht van de werkgever om het dienstverband te beëindigen uit hoofde van het goed werkgeverschap.

Hoewel uit het vonnis nog geen echte conclusies te trekken zijn (het gaat in de casus immers om een uitzonderlijk geval met zeer specifieke feiten en bovendien betreft het een oordeel van één Voorzieningenrechter) doorbreekt de Wet compensatie transitievergoeding mogelijk wel de heersende leer. Voor werkgevers kan het onder bepaalde omstandigheden lastiger worden om een dienstverband slapend te houden. Werknemers lijken zich met meer succes te kunnen gaan beroepen op strijd met het goed werkgeverschap. Of de heersende leer inderdaad doorbroken is kan nu nog niet gezegd worden.

Wij houden de ontwikkelingen in ieder geval nauwlettend in de gaten. Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord