BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vals of niet? Wie gaat dat bewijzen?

Blogs 08 juli 2019
Eerder schreven wij al over de dwingende bewijskracht van onderhandse aktes. In een gerechtelijke procedure leveren onderhandse aktes in beginsel dwingende bewijskracht op tussen partijen van de in de akte opgenomen partijverklaringen. Het is daarom van belang dat verklaringen van partijen tijdig en zorgvuldig in de akte worden vastgelegd. Maar hoe zit het als een van de partijen de echtheid van de onderhandse akte betwist?

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wanneer sprake is van een onderhandse akte en op welke partij de bewijslast rust als de echtheid van de onderhandse akte wordt betwist.

Achtergrond van de zaak
A vorderde in deze zaak terugbetaling van een bedrag dat hij aan B had geleend. Voor deze vordering had A zich op een document van twee bladzijden beroepen. Volgens A was dit document een onderhandse akte in de zin van artikel 156 Rv. Het verweer van B luidde dat de handtekening op dit twee pagina’s tellende document weliswaar de zijne was, maar dat een deel van de tekst pas later boven zijn naam en handtekening zou zijn geplaatst. Volgens B was het document dus vals.

Bewijslast onderhandse akte
De vordering van A werd in eerste instantie toegewezen. De rechtbank oordeelde dat B diende te stellen en te bewijzen dat de door A ingeroepen akte vals is. Aangezien B deze stelling onvoldoende had onderbouwd, ging de rechtbank uit van de bewijskracht van de akte. In hoger beroep oordeelde het hof onder meer dat het document waar A zich op had beroepen geen akte was in de zin van artikel 156 Rv en daarom niet de daaraan verbonden bewijskracht had. Het hof overwoog kort gezegd dat een akte een ‘ondertekend geschrift’ is – de akte is hetgeen boven de handtekening staat – en dat niet kan worden gezegd dat de eerste pagina van het document (waarop geen handtekening was geplaatst) ‘boven’ de handtekening op de tweede pagina staat. De vordering van A werd afgewezen.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad komt echter tot een ander oordeel. Voor onderhandse akten gelden er volgens de Hoge Raad geen andere wettelijke vereisten dan uit de tekst van artikel 165 Rv voortvloeit, te weten een geschrift dat is ondertekend en dat is bestemd om tot bewijs te dienen. Artikel 156 Rv ziet óók op een stuk dat bestaat uit meer dan één bladzijde en uitsluitend aan het slot is ondertekend. Nu vaststaat dat de handtekening van A op de tweede bladzijde van het document staat, en de tekst van dit document dient tot bewijs, is sprake van een akte in de zin van artikel 156 lid 1 Rv. In het geval de echtheid van een onderhandse akte wordt betwist, dan draagt degene die zich op de valsheid beroept de bewijslast daarvan. In deze zaak rustte de bewijslast van de valsheid van de akte in beginsel dus op B. Het hof had aan de hand van de stellingen van partijen moeten nagaan of er aanleiding bestond te oordelen dat moet worden aangenomen dat de akte vals is.

Tot slot
Een onderhandse akte heeft pas bewijskracht als deze door beide partijen is ondertekend. Om te voorkomen dat achteraf discussie ontstaat over de inhoud van de akte of de echtheid ervan, is het raadzaam om iedere bladzijde van de akte te ondertekenen of paraferen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Sanne Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord