BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vanaf 1 oktober 2019: de reset van KEI en procesvernieuwingen

Blogs 26 juli 2019
De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die enkele belangrijke vernieuwingen in het civiele procesrecht regelt (1). De wet treedt in werking op 1 oktober 2019. Wat verandert de nieuwe wetgeving aan het huidige civiele procesrecht?

Twee veranderingen
Allereerst wordt er met deze wet een einde gemaakt aan het digitaal procederen bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Vanaf de inwerkingtreding zal op alle zaken die worden aangebracht bij de rechtbank weer het uniforme ‘papieren’ procesrecht gelden. Dit blijft anders voor vorderingsprocedures in cassatie.

Ten tweede regelt de nieuwe wet dat procesvernieuwingen uit de wet van 2016 worden overgenomen in het Wetboek van Rechtsvordering (hierna: Rv)(2). Hierbij wordt art. 30k-30n KEI-Rv ingepast in het huidige Rv. Het is nog onduidelijk wanneer de andere onderdelen van de wet uit 2016 worden ingevoerd (bijv. de procesinleiding, het oproepingsbericht en de strakkere termijnen).

Procesvernieuwing
Art. 30k-30n KEI-Rv wordt vrijwel letterlijk overgenomen in art. 87-90 Rv. Deze artikelen zien op een versterking van de regiefunctie van de rechter en op een verruiming van de mogelijkheden tijdens een mondelinge behandeling. Door de regiefunctie kan de rechter ook meer maatwerk leveren voorafgaand aan de mondelinge behandeling.

De belangrijkste concrete procesvernieuwingen in het Rv zijn:

  • in alle gevallen en in elke stand van het geding kan er een mondelinge behandeling plaatsvinden (3);
  • de rechter kan overleggen met partijen over het gevolg van de procedure (4);
  • de rechter kan tijdens de mondelinge behandeling aanwijzingen of bevelen geven voor het verrichten van nadere proceshandelingen (5);
  • de mogelijkheid om tijdens de mondelinge behandeling getuigen of partijdeskundigen formeel te horen (6);
  • de griffier bericht partijen voorafgaand over het doel van de mondelinge behandeling (7);
  • de rechter en partijen krijgen de wettelijke bevoegdheid om vragen te stellen tijdens de mondelinge behandeling (8);
  • de rechter krijgt een sterkere regierol ten aanzien van schikken gedurende de mondelinge behandeling (9);
  • een proces-verbaal kan bestaan uit een beeld- en/of geluidsopname van de zitting (10).


Conclusie
Wij juichen de versterking van de regiefunctie van de rechter toe. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre rechters die rol gaan waarmaken en hoe goed zij de procespartijen daarbij betrekken.

Meer weten? Neem dan contact op met Elana Stengs of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

 

1. EK 2018/2019, 35175, 'Wijziging van het Wetboek van Rechtsvordering tot intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mondelinge behandeling en een versterking van de regiefunctie van de rechter'. (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35175_intrekking_verplichting_om).
2. Wet van 13 juli 2016, Stb. 2016, 288 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-288.html).
3. Art. 87 lid 1 nieuw-Rv; dit is niet meer beperkt tot de schikkingscomparitie.
4. Art. 87 lid 2 sub d nieuw-Rv.
5. Art. 87 lid 2 sub e nieuw-Rv.
6. Art. 87 lid 3 nieuw-Rv; Afdeling 9 van titel 2 Boek 1 BW is overeenkomstig van toepassing verklaard.
7. Art. 87 lid 4 nieuw-Rv.
8. Art. 88 lid 1 nieuw-Rv.
9. Art. 89 nieuw-Rv.
10. Art. 90 nieuw-Rv.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord