BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het UWV opent vandaag het loket voor de (aangepaste) NOW-regeling

Nieuws 06 april 2020
Eerder informeerden wij u al over de 'ins en outs' van de NOW-regeling. De regeling die moet gaan bewerkstelligen dat banen en inkomens van werkend Nederland zoveel mogelijk worden behouden door werkgevers – mits zij voldoen aan de voorwaarden – deels te compenseren in de loonkosten. Vanaf vanmorgen 9:00 uur heeft het UWV het loket voor de NOW-regeling geopend. Dit betekent dat werkgevers de aanvraag voor de NOW-subsidie vanaf vandaag kunnen indienen. Op 3 april jl. heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd dat de NOW-regeling op 3 technische punten gewijzigd moet worden. Deze wijzigingen zijn in werking getreden voorafgaand aan de opening van het loket en worden hieronder kort toegelicht.

Allereerst echter een ander belangrijk punt dat volgt uit de brief van Minister Koolmees, namelijk een wijziging van de toelichting bij de NOW-regeling ten aanzien van ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV. In de ‘nieuwe’ toelichting wordt verduidelijkt dat het UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW-regeling zal meewegen. Dit betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen aannemelijk moet maken dat het ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW-regeling. De werkgever moet met redenen omkleed aannemelijk maken dat de NOW-subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende oplossing is. Wel geldt, zoals altijd, dat de werkgever de ruimte moet hebben om dergelijke beslissingen te nemen. Het UWV zal dus met de nodige terughoudendheid (‘marginaal’) moeten toetsen of de NOW-subsidie inderdaad geen uitkomst biedt voor de werkgever. Het voorgaande geldt overigens niet voor ontslagaanvragen die zijn ingediend voor 2 april 2020, nu duidelijkheid over de invulling van de NOW-regeling voor 2 april 2020 nog niet bestond en werkgevers hier dus ook geen rekening mee konden houden bij het indienen van een ontslagaanvraag. De wijziging in de toelichting sluit aan bij de doelstelling van de NOW-regeling: baanbehoud en het zoveel als mogelijk voorkomen van ontslagen.

Drie technische wijzigingen

  1. Wijziging artikel 7 NOW-regeling: berekening hoogte subsidie bij ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen is aangepast.
    Artikel 7 NOW-regeling regelt de hoogte van het definitieve subsidiebedrag voor de werkgever. Ook is in dit artikel opgenomen dat het indienen van ontslagaanvragen bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen zal leiden tot een lager subsidiebedrag voor de werkgever. Baanbehoud staat immers voorop, dus de werkgever wordt ‘gestraft’ indien hij toch een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient. Gebleken is echter dat deze gevolgen van een dergelijke ontslagaanvraag bij het UWV minder sterk doorwerkten in het definitieve subsidiebedrag dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel beoogd was. Artikel 7 NOW-regeling is daarom aangepast. Als voor een werknemer een ontslagaanvraag wordt ingediend wegens bedrijfseconomische redenen, dan is de subsidieverlaging 50 procent hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

  2. Wijziging artikel 14 lid 4 NOW-regeling: aanpassing vaststellingstermijn
    Artikel 14 lid 4 NOW-regeling bepaalde dat – na een verzoek om vaststelling van de subsidieaanvrager (de werkgever) – de definitieve subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn is nu verruimd naar 52 weken. Deze langere termijn biedt het UWV voldoende tijd om, ook bij een grote hoeveelheid aanvragen, een goede controle te verrichten naar de verzoeken om vaststelling van de subsidie en de daarbij aangeleverde gegevens. Het UWV wenst enerzijds een zo spoedig mogelijke afhandeling van de aanvragen mogelijk te maken en anderzijds wenst zij misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zullen risicogerichte controles worden ingericht. Voor de meeste werkgevers zal dan ook gelden dat de hoogte van de vast te stellen subsidie goed is vast te stellen op basis van de aan te leveren stukken bij het verzoek tot vaststelling. De vaststelling zal in die gevallen zoveel als mogelijk wel in de eerste 22 weken plaatsvinden. In een aantal gevallen zullen aanvullende controlewerkzaamheden nodig zijn om het verzoek tot vaststelling te beoordelen waarvoor ook een ruimere termijn nodig zal zijn.

  3. Nieuw artikel 8 lid 8 NOW-regeling: aanvulling subsidieaanvraag bij buitenlands rekeningnummer
    Het rekeningnummer van sommige werkgevers (gekoppeld aan het loonheffingennummer) zal een buitenlands rekeningnummer betreffen. Wegens uitvoeringstechnische redenen is het voor het UWV niet mogelijk een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven. Daarom is artikel 8 lid 8 NOW-regeling toegevoegd. Hieruit volgt dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken na de aanvraag een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dit Nederlandse rekeningnummer.


Vragen over de aanvraag van de NOW-subsidie bij het UWV? Neem contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord