BASE Advocaten - The Litigation Firm

VAR: wat is dat? - X. Boudewijns/mr. R.C. Sies - 18/06/08

Nieuws 18 juni 2008

Onlangs kopte het Financieel Dagblad “VAR grootste ergernis voor zelfstandigen”. Maar wat is een VAR precies en waar dient het voor?

Een VAR is een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) welke verklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst. Een VAR geeft de opdrachtgever en de opdrachtnemer vooraf zekerheid over de vraag of het inkomen uit een arbeidsrelatie als winst uit onderneming, loon of resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. Ook geeft het antwoord op de vraag of de opdrachtnemer verzekerd is of moet worden voor werknemersverzekeringen zoals de ziektewet (ZW), werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het is derhalve voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer van belang om vóór het aangaan van een opdracht te weten of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of van een arbeidsovereenkomst.

In 2002 is de Wettelijke basis voor de VAR gelegd. In 2003 bleek echter dat in de gevallen waarin - achteraf beoordeeld – tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever toch op basis van een arbeidsovereenkomst bleek te zijn gewerkt, de VAR onvoldoende zekerheid bood. Om dit te verbeteren is per 1 januari 2005 de Wet Uitbreiding Rechtsgevolgen VAR (Wet VAR) in werking getreden. Doel van deze uitbreiding is om de positie van zelfstandige opdrachtnemers te versterken door de rechtszekerheid voor hun opdrachtgevers te vergroten.

Een geldige VAR biedt thans zowel de zelfstandige ondernemer, die werkzaamheden uitvoert voor één of meer opdrachtgever(s), als de opdrachtgever(s), zekerheid omtrent de fiscale verplichtingen.

Een VAR kan het hele jaar voorafgaand aan het aangaan van een (arbeids)relatie gratis bij de Belastingdienst worden verkregen. Vanaf 1 september kan de VAR worden aangevraagd voor het volgende kalenderjaar. De verklaring wordt binnen acht weken verstuurd. Er kan één verklaring worden aangevraagd voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die voor één of meer opdrachtgevers worden verricht. Een VAR is maximaal één kalenderjaar geldig. Als de geldigheidstermijn is verlopen, kan er een nieuwe verklaring worden aangevraagd. Als opdrachten beginnen of doorlopen na 1 januari en zijn overeengekomen vóór 1 november, dan blijft de VAR nog maximaal één jaar gelden, tenzij op het moment van overeenkomen van de opdracht al een VAR voor het nieuwe kalenderjaar is ontvangen.

Er zijn vier soorten VAR:

 1. VAR-wuo (winst uit onderneming): u bent 100% zelfstandige en ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 2. VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden): u bent zelfstandige, maar u hebt niet de fiscale status van ondernemer voor inkomstenbelasting.
 3. VAR-loon (loon uit dienstbetrekking): u wordt beschouwd als werknemer, de inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking.
 4. VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder): uw inkomsten zijn voor rekening en risico van de vennootschap (B.V. en N.V.).

Van deze vier varianten zijn vooral de VAR-wuo en de VAR-row van toepassing op zelfstandigen.

Een VAR-wuo wordt afgegeven als in de VAR staat omschreven dat de inkomsten van de opdrachtnemer worden aangemerkt als winst uit onderneming. De opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben dan de zekerheid dat er over de beloning van de opdrachtnemer geen loonheffingen ingehouden en afgedragen hoeven te worden. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De omschrijving van de werkzaamheden in de verklaring komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever verricht.
 • De werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR.
 • De opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld.
 • De opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

Een VAR-row wordt afgegeven als in de VAR staat omschreven dat de inkomsten van de opdrachtnemer als resultaat uit overige werkzaamheden worden aangemerkt. Deze VAR biedt de opdrachtgever geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en afdragen. De opdrachtgever moet zelf toetsen of er sprake is van een dienstbetrekking. Indien dat het geval is dan zal hij loonheffingen inhouden en afdragen. Als de opdrachtgever vindt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, dan hoeft hij geen loonheffingen inhouden en afdragen. De Belastingdienst kan achteraf toch een dienstbetrekking constateren. In dat geval moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen afdragen. Bij twijfel of er sprake is van een dienstbetrekking kan de opdrachtgever de Belastingdienst om een uitspraak vragen. De opdrachtnemer kan bij het UWV om een uitspraak vragen.

Een VAR regelt dat een opdrachtgever wordt gevrijwaard van de heffing van loonbelasting én premies werknemersverzekeringen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de opdrachtnemer heeft een voor de desbetreffende arbeidsrelatie geldende VAR-wuo of een VAR-dga getoond;
 2. de opdrachtgever beschikt over een kopie van die verklaring; en
 3. de opdrachtgever heeft de identiteit van de opdrachtnemer vastgesteld en heeft een afschrift van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer in zijn administratie opgenomen.

Tot slot nog een misverstand uit de praktijk. Vaak wordt beweerd dat zelfstandigen zonder personeel jaarlijks minimaal drie verschillende opdrachtgevers moeten hebben, teneinde een diensverband met een opdrachtgever te voorkomen. Dat is niet het geval, het aantal is niet maatgevend, het oordeel van de fiscus uiteraard wel. Dit misverstand is ontstaan uit de formulering van het VAR formulier omtrent het aantal te verwachten opdrachtgevers voor het komende jaar, namelijk: minder dan drie, drie tot zeven of zeven of meer opdrachtgevers.

Via de website van de Belastingdienst kan het aanvraagformulier gedownload worden onder de link ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’. Het formulier kan ook besteld worden via de BelastingTelefoon.

Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord