BASE Advocaten - The Litigation Firm

Modernisering bewijsrecht – Deel 3. Over bewijsbeslag en andere maatregelen tot bescherming van bewijs in ‘gewone’ civiele geschillen

Blogs 08 oktober 2020
Met het in juni 2020 ingediende Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht ("het Wetsvoorstel") wil de wetgever het bewijsrecht in burgerlijke zaken makkelijker en moderner maken. Doel: eerlijkere, betere en snellere civiele procedures. In een serie blogs leg ik de kern van het wetsvoorstel uit. Het laatste deel (3) gaat over maatregelen tot bescherming van bewijs in 'gewone' civiele zaken.

Inleiding
Voorkomen dat bewijs verdwijnt of wordt gemanipuleerd, dat is kortweg waar conservatoir bewijsbeslag en andere bewijsbeschermende maatregelen voor dienen. Voor zaken over intellectuele eigendomsrechten (IE) biedt de wet de expliciete mogelijkheid om conservatoir bewijsbeslag te leggen. Of dat ook in ‘gewone’ civiele zaken kon, hield de rechtspraak lange tijd verdeeld. Met zijn arrest van 13 september 2013 maakte de Hoge Raad aan die verdeeldheid een einde door te overwegen dat de mogelijkheid om beslag tot afgifte te leggen (artikel 730 Rv) samen met het inzagerecht van artikel 843a Rv “voldoende grondslag bieden voor het leggen van een bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken”. Een belangrijke uitspraak die paste bij de trend dat bewijsbeslag steeds vaker werd toegepast in ‘gewone’ civiele zaken.

Wetsvoorstel: wettelijke basis voor bewijsbeslag in niet-IE zaken
Zeven jaar later wil de wetgever conservatoir bewijsbeslag in niet-IE zaken ook nadrukkelijk een plaats geven in de wet. Het Wetsvoorstel beoogt dit te regelen in een nieuw artikel 205 Rv dat grotendeels aansluit op de bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad. Vereist blijft dat voor het leggen van conservatoir bewijsbeslag verlof verkregen moet worden van de bevoegde voorzieningenrechter. Die beoordeelt summierlijk of het verzoek voldoet aan de voorwaarden van het (nieuwe) inzagerecht en of er geen grond is voor afwijzing van een voorlopige bewijsverrichting. Om te voorkomen dat hangende het verzoek alsnog bewijs verdwijnt, worden de wederpartij, derden onder wie beslag gelegd of andere belanghebbenden in beginsel niet gehoord op het verzoek tot bewijsbeslag.

Verzoekschrift – strenge eisen
Voor de inhoud van het verzoekschrift gelden zeer strikte eisen. Onder meer moet nauwkeurig omschreven worden van welke gegevens of zaken inbeslagneming verzocht wordt, maar ook wat het belang bij beslaglegging is en waarom er sprake is van gegronde vrees voor verduistering of verlies van het bewijs. In een verzoek tot bewijsbeslag op elektronisch opgeslagen gegevens – wat meestal aan de orde zal zijn – moet ook vermeld worden welke IT-expert de deurwaarder kan bijstaan bij de beslaglegging.

Vordering tot inzage/afgifte
Een verlof tot het leggen van bewijsbeslag betekent nog niet dat de beslaglegger direct inzage krijgt in de beslagen gegevens of zaken. Het is vereist dat de beslaglegger – al dan niet in kort geding – afzonderlijk inzage of afgifte van de beslagen gegevens of zaken vordert op grond van het (nieuwe) inzagerecht.

Proces-verbaal van constatering
Naast conservatoir bewijsbeslag wordt – onder dezelfde voorwaarden – ook de mogelijkheid tot een zogenaamd ‘proces-verbaal van constatering’ in niet-IE zaken in de wet opgenomen. Dit houdt in dat de voorzieningenrechter verlof kan verlenen tot het opmaken van een gedetailleerd proces-verbaal van feiten die de deurwaarder ter plaatse persoonlijk heeft waargenomen. Ook beeld- of geluidsmateriaal kan deel uit maken van zo’n proces-verbaal van constatering.

Specifieke expertise
Het Wetsvoorstel past bij de wens om in een vroegtijdig stadium over zoveel mogelijk bewijs te beschikken en procedures eerlijker en sneller te laten verlopen. Bewijsbeslag kan met name in omvangrijke commerciële geschillen een bruikbaar instrument zijn om verduistering van belangrijk bewijs te voorkomen. Net als de jurisprudentie van de Hoge Raad, laat het Wetsvoorstel zien dat het treffen van maatregelen tot bescherming van bewijs in civiele geschillen vraagt om specifieke expertise en een zorgvuldige aanpak.

BASE Advocaten is betrokken geweest bij diverse bewijsbeslagen en beschikt over alle know-how op dit gebied. Meer weten over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord