BASE Advocaten - The Litigation Firm

SER Advies Arbeidsmarkt – Het (verder) beperken van flexwerk

Blogs 03 juni 2021

Gisteren is door werkgevers en vakbonden het Advies Arbeidsmarkt gepresenteerd. Dit advies is in de SER tot stand gekomen en is gericht aan het nieuw te vormen kabinet om ter harte te nemen bij de te maken plannen voor de toekomst. Duidelijk is dat in het advies wordt ingezet op het beperken van flexwerk.

De hoofdpunten voor arbeidsrechtland om in de gaten te houden zijn de volgende.

  • Er mogen drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. Permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever is niet meer mogelijk doordat de onderbrekingstermijn wettelijk komt te vervallen, behalve een onderbrekingstermijn voor scholieren en studenten van 6 maanden en een onderbrekingstermijn voor seizoensarbeid van 3 maanden. De uitzonderingen worden vastgelegd in de wet, zonder afwijkmogelijkheden bij cao.
  • Oproep- (inclusief nuluren)contracten moeten worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm. Hierdoor is het loon van een werknemer voorspelbaar.
  • Uitzending mag in beginsel alleen nog bij piek en ziek. Daarnaast wordt gelijke waardering van arbeidsvoorwaarden de norm en mag uitzending in totaal maximaal drie jaar duren. 
  • Voor de werkgever zou de mogelijkheid moeten komen om eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent te verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden hebben geleid. De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, mits het loon volledig wordt doorbetaald. In overleg met de vakbonden mag hiervan worden afgeweken.

    Voor 75% van de loonkosten over deze verlaagde arbeidsduur is de werkgever dan in beginsel verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege. Die zou meteen ingaan bij aanvraag en achteraf wordt dan getoetst op de juistheid van het gebruik. Dit is in lijn met de systematiek van de huidige NOW-regelingen. De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten. In overleg met werknemers kunnen afspraken worden gemaakt over scholing en ontwikkeling tijdens de verkorting van de arbeidsduur.

  • Werkgever en werknemer kunnen met wederzijds goedvinden bij dreigend ontslag kiezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van een van-werk-naar-werk-route. De transitievergoeding kan dan in beginsel achterwege blijven.
  • Als het lukt om een werknemer vanuit een flexibel contract naar een contract voor onbepaalde tijd te begeleiden krijgt de werkgever de zogenaamde flexopslag op de WW-premie met terugwerkende kracht gerestitueerd. Indien een werknemer tijdens een traject van om- of bijscholing in het kader van de van-werk-naar-werk-route door contractbeëindiging tijdelijk een beroep moeten doen op de WW, geldt tijdelijk voor een aantal maanden een hogere WW-uitkering.
  • Er dient een (weerlegbaar) rechtsvermoeden van werknemerschap te worden gehanteerd als een zelfstandigen een tarief hanteert dat onder het maximumdagloon ligt (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is.
  • Zelfstandigen moeten worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. - Daarnaast zou een aanpassing van fiscale regels nodig zijn. Zo wordt de zelfstandigenaftrek in de SER-voorstellen afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren.


De vraag is nu hoe dit zal worden opgepakt in politiek Den Haag. Het volledige advies kunt u hier lezen: 

Neem bij vragen vooral contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord