BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nog eens uitleg van een overnamecontract: Corendon tegen Sunweb, ronde twee

Nieuws 09 augustus 2021
Afgelopen december schreef ik al over het kort geding over een overnamecontract tussen Corendon en Sunweb (zie "COVID-19 en commerciële contracten: een voorbeeld uit de luchtvaartbranche"). Tegen betaling van EUR 146 miljoen zou Sunweb de aandelen in de Corendon Groep overnemen. In het overnamecontract stond echter nog wel een aantal opschortende voorwaarden. Volgens Sunweb was aan die voorwaarden niet voldaan, volgens Corendon wel. Hoewel de kortgedingrechter het op dat punt met Corendon eens was, strandde de vordering van Corendon tot overdracht van de aandelen toch. De rechter toonde zich, mede met het oog op COVID-19, voorzichtig. Hij wilde Sunweb niet opknopen aan het overnamecontract en gaf partijen mee dat ze opnieuw om tafel moesten. In plaats daarvan troffen ze elkaar opnieuw in de rechtszaal: Corendon ging in hoger beroep.

Arrest Hof Amsterdam
De slotsom van het arrest dat het Hof Amsterdam op 3 augustus 2021 wees, is dezelfde als in eerste aanleg. Corendons vorderingen worden afgewezen, Sunweb wordt niet gedwongen de aandelen in de Corendon Groep over te nemen. Het hof Amsterdam komt nog resoluter tot dat oordeel dan de kortgedingrechter.

Uitleg opschortende voorwaarde
Onderwerp van discussie is opnieuw de opschortende voorwaarde met betrekking tot de ILT (de Inspectie Leefomgeving en Transport), die over het verstrekken van exploitatievergunningen voor luchtvaartdiensten gaat. De vraag is kort gezegd of de ILT had bevestigd dat “as a result of the Transaction” geen nieuwe eisen zouden worden gesteld om de aan Corendon verstrekte exploitatievergunning te behouden. Waar Corendon er in eerste aanleg nog in slaagde de rechter ervan te overtuigen dat de ILT dat had bevestigd, lukt dat in hoger beroep niet.

Om vast te stellen of aannemelijk is dat aan de opschortende voorwaarde is voldaan, legt het hof eerst die voorwaarde uit. Daarbij betrekt het hof alle omstandigheden van het geval, zoals dat het overnamecontract een specifieke garantie voor (exploitatie)vergunningen bevatte en dat verschillende concepten van het overnamecontract waren gewisseld waaruit bleek dat Corendon zowel de opschortende voorwaarde als die garantie accepteerde door de vasthoudendheid van Sunweb tijdens de onderhandelingen. Daardoor – en door de professionaliteit en juridische bijstand van de betrokken partijen – kent het hof veel gewicht toe aan de letterlijke tekst van het overnamecontract.

“i.v.m.” ≠ “as a result of”
Het hof legt de vermeende bevestiging van de ILT, die luidde dat “er i.v.m. de aandelenoverdracht geen nieuw businessplan nodig is”, dus langs de meetlat van de bewoordingen van het contract. De conclusie is dat ILT niet ondubbelzinnig heeft bevestigd dat “as a result of the Transaction” geen nieuw businessplan vereist zou zijn. In de brief van de ILT, die Corendon nota bene zelf had geredigeerd, waren immers andere bewoordingen gebruikt: “i.v.m.” in plaats van “as a result of” (dat zich laat vertalen als “als gevolg van” en dus eerder laat afkorten tot ‘a.g.v.’). En Corendon had Sunweb ook nog eens niet in de totstandkoming van de brief gekend, laat staan Sunweb inspraak geboden, ondanks de verplichting daartoe in het overnamecontract.

Het hof legt uit dat het verschil in bewoordingen tussen het overnamecontract en de brief van de ILT bovendien wezenlijk kan zijn, omdat de formulering in de brief van de ILT niet uitsluit dat ná de overname alsnog een nieuw bedrijfsplan zou worden geëist. Die onzekerheid is na het vonnis in eerste aanleg alleen maar verder gevoed door de terughoudendheid van de ILT om alsnog te bevestigen dat aan de opschortende voorwaarde was voldaan, aldus het hof. Anders dan de kortgedingrechter, oordeelt het hof dus dat niet voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure komt vast te staan dat de opschortende voorwaarde was vervuld.

Conclusie
Ook de andere argumenten van Corendon om de aandelenoverdracht door te drukken – zoals een directe verbetering van haar cashpositie, de beweerdelijk grote synergievoordelen van de deal en dat Sunweb de vereiste goedkeuring voor allerlei handelingen en besluiten die nodig zijn voor het voortzetten van Corendon zou weigeren – overtuigen het hof niet. Corendon verliest opnieuw. Ten opzichte van het geschil in eerste aanleg niet zozeer door een weging van de feitelijke omstandigheden – waaronder COVID-19 – naar redelijkheid en billijkheid, maar door wat daaraan voorafgaat bij commerciële contracten: de juridische uitleg ervan.

BASE adviseert en procedeert regelmatig in kwesties over (overname)contracten. Neem voor meer informatie of advies over dit onderwerp contact op met Max Luiten of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord