BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vrijwaringsclausules: hoe bindend zijn ze? Een uiteenzetting aan de hand van een recente uitspraak

Blogs 16 februari 2022

Wat is een vrijwaringsclausule?
Vrijwaringsclausules komen regelmatig voor in commerciële contracten. Een vrijwaringsclausule houdt in dat de ene contractpartij, door de andere contractpartij, wordt afgeschermd tegen een aansprakelijkheidsclaim van een derde. Kortom, met een afgegeven vrijwaring accepteert een contractpartij dat haar aansprakelijkheid wordt uitgebreid. Dat kan verstrekkende (financiële) gevolgen hebben. In zoverre vormt een vrijwaringsclausule de tegenhanger van een exoneratieclausule waarmee een ondernemer juist beoogt zijn aansprakelijkheid te beperken.

Uitgangspunt: vrijwaringsclausule is geldig
De Hoge Raad heeft in het Bovag II-arrest (HR 11 januari 1957, NJ 1959/37) al geoordeeld dat een vrijwaringsclausule in beginsel geldig is, tenzij een beroep daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Deze (beperkte) uitzondering biedt een mogelijke ontsnapping voor degene die wordt geconfronteerd met een beroep op een vrijwaringsclausule. Niet zelden leidt een vrijwaringsclausule dan ook tot een geschil waar uiteindelijk de rechter aan te pas komt.

Actualiteit: uitspraak rechtbank Rotterdam
De rechtbank Rotterdam, bijvoorbeeld, boog zich op 26 januari 2022 over dit onderwerp (Rb. Rotterdam 26 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:533). De zaak gaat over een ingeleende arbeidskracht die derdegraadsbrandwonden oploopt na val van een steiger in (bijna) kokend water. De inlener (bouwbedrijf Hertel) is aansprakelijk voor deze schade en doet een beroep op de vrijwaringsclausule die het uitzendbureau (Mainjobs) aan hem heeft afgegeven. In deze vrijwaringsclausule vrijwaart het uitzendbureau de inlener bij claims van ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

Het uitzendbureau betoogt op haar beurt dat een beroep op de vrijwaringsclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Volgens het uitzendbureau heeft de inlener wanprestatie gepleegd door na te laten (zodanige instructies te geven) dat de arbeidskracht zijn werk veilig en verantwoord kon uitvoeren. Het uitzendbureau meent dat de inlener (daarmee) opzettelijk dan wel bewust roekeloos heeft gehandeld.

Rechtbank: enkel tekortschieten onvoldoende
De rechtbank oordeelt dat de hoge lat van de onaanvaardbaarheidstoets niet wordt gehaald, omdat in dit geval geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de inlener. Volgens de rechtbank valt er weliswaar wat voor te zeggen dat de inlener meer maatregelen had kunnen treffen om voor een veilige werkomgeving te zorgen, maar op basis van de feiten kan niet worden geconcludeerd dat sprake is van grove schuld. Zelfs niet als het nodige zou hebben geschort aan de door de inlener gegeven instructies en het uitgeoefende toezicht. Het enkel tekortschieten van de inlener staat niet in de weg aan een beroep op de vrijwaringsclausule. Zou dat wel zo zijn, dan doet dat naar het oordeel van de rechtbank in relevante mate afbreuk aan de betekenis van een vrijwaringsclausule.

Kortom
Kort en goed: vrijwaringsclausules zijn in beginsel rechtsgeldig, ook als deze ruim zijn opgezet. Onder omstandigheden kan een beroep op een vrijwaringsclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, maar dat zal niet snel worden aangenomen.

Indien u vragen heeft over het voorgaande, neemt u dan vooral contact op met Bob Kouveld (juridisch medewerker) of met Michiel de Vlieger of een van onze andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord