BASE Advocaten - The Litigation Firm

Bestuurders en adviezen van anderen - mr. J.M.J. Arts - 8/8/2011

Blogs 08 augustus 2011

 

Bestuurdersaansprakelijkheid bij adviezen van derden

Als u bestuurder bent van een vennootschap zult u in meer of mindere mate afgaan op informatie en adviezen van anderen, bijvoorbeeld van uw werknemers of van uw externe adviseurs. U zult – naar ik aanneem – veelal uitgaan van de juistheid ervan en daar uw handelen mede op baseren. Maar wat als u op basis van die informatie en adviezen vervolgens besluiten neemt die achteraf tot schade voor de vennootschap leiden? Hoe zit het dan met uw eigen aansprakelijkheid ten opzichte van de vennootschap (ex art. 2:9 BW)? Kunt u zich dan “verschuilen” achter het advies van uw externe adviseur?

Aansprakelijkheid

In zijn arrest Staleman/Van de Ven (1997) heeft de Hoge Raad bepaald dat het voor de aansprakelijkheid van de bestuurder onder andere relevant is over welke informatie hij beschikte of behoorde te beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen.

Geen advies – aansprakelijkheid

De Hoge Raad leert dus dat bestuurders onder omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn omdat zij bijvoorbeeld een besluit namen zonder dat zij daarbij over de daarvoor benodigde informatie beschikten. Men denke hier aan het geval dat een bestuurder besluit tot toepassing van een fiscale constructie zonder dat hij daarvoor advies heeft ingewonnen (intern of extern) en zonder dat hij zelf deskundig was op dat terrein.

Wel advies – aansprakelijkheid

Maar ook als de bestuurder wél extern advies heeft ingewonnen, gaat hij niet altijd vrijuit als het achteraf misgaat. De verantwoordelijkheid van de bestuurder voor de door hem genomen besluiten blijft immers het uitgangspunt. Bij besluiten die van groot belang zijn voor de vennootschap wordt een kritischere houding van de bestuurder verwacht dan bij minder belangrijke besluiten – ook ten aanzien van de door hem ingewonnen adviezen. De drempel voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder is overigens geen lage. De bestuurder moet wel een ernstig verwijt te maken zijn.

Op welke aspecten letten?

In de civiele jurisprudentie is het afgaan op adviezen van anderen nog niet vaak aan de orde geweest. Een blik op het strafrecht kan wellicht interessante aanknopingspunten bieden. Zo oordeelde de Hoge Raad in de strafrechtelijke procedure die leidde tot het Content-arrest (2006) dat niet zomaar op een mondeling advies van een externe deskundige mocht worden afgegaan. In casu ging het over een mogelijk misbruik van voorkennis in het kader van fusiebesprekingen. Bij de vraag of afgegaan mocht worden op het advies van de externe adviseur speelden volgens de Hoge Raad de onafhankelijkheid van de adviseur een rol, zijn onpartijdigheid en specifieke deskundigheid, de complexiteit van de voorgelegde vraag en de omstandigheden waaronder het advies werd gevraagd. In casu was het advies gevraagd aan een overnamespecialist tijdens een nogal chaotisch verlopen vergadering. Dit alles leidde ertoe dat de bestuurders zich niet achter het advies van de adviseur konden verschuilen. De uit deze strafzaak te trekken conclusies zijn volgens professor de Serière ook van belang civielrechtelijke verhoudingen (bijv. tussen bestuurders en de vennootschap of bestuurders en aandeelhouders).

Conclusie

Adviezen. Daar moet een bestuurder in het kader van een goede uitoefening van zijn bestuurstaak soms expliciet om vragen. Maar dit betekent niet dat het volgen van die adviezen altijd betekent dat de bestuurder “vrijuit” gaat als het op basis van het advies genomen besluit achteraf slecht uitpakt. De rechter heeft zich over deze vorm van aansprakelijkheid nog niet vaak uitgelaten en in zoverre moet dus nog afgewacht worden hoe de rechters hiermee om zullen gaan.

Mocht u over dit onderwerp nader advies willen, of over andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen, aarzel dan niet en neem contact op met mr. J.M.J. Arts.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord