BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Wet Kraken en Leegstand - mr. R. van den Bogerd

Blogs 30 mei 2011

Inleiding

Als eigenaar van een pand kunt u onaangenaam verrast worden wanneer uw pand is gekraakt. In dit artikel wordt de nieuwe Wet kraken en leegstand besproken. Daarnaast komen kort de civielrechtelijke mogelijkheden met betrekking tot ontruiming van krakers aan de orde.

Positie krakers

Kraken is zonder meer onrechtmatig jegens de eigenaar van het pand. Krakers verblijven immers zonder recht of titel in het pand. Dit betekent dat zij verblijven in het pand zonder daartoe gerechtigd te zijn op basis van een overeenkomst of op basis van een zakelijk recht. Desalniettemin hebben krakers een zogenaamd ‘huisrecht’. Dit huisrecht wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Wet Kraken en Leegstand

De Wet kraken en leegstand is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Voorheen was kraken alleen strafbaar indien een pand minder dan een jaar leeg stond. Dit is in de nieuwe wet gewijzigd. In het vervolg is kraken altijd strafbaar. Overigens kent de Wet kraken en leegstand geen overgangsrecht. Dit betekent dat ook krakers die voor de inwerkingtreding van de wet een pand hebben gekraakt, een strafbaar feit plegen. Ook is kraken niet langer slechts een overtreding, maar een misdrijf.

Een andere belangrijke wijziging is dat de politie de bevoegdheid heeft gekregen om een gekraakt pand te ontruimen. Voorheen was de politie hiertoe niet bevoegd. Iedere opsporingsambtenaar kan nu het gekraakte pand ontruimen.

Uitspraken rechter over nieuwe kraakwet

De nieuwe kraakwet is niet geheel onomstreden. Zo hebben krakers in een kort geding voor de rechtbank Den Haag aangevoerd dat de bepalingen uit de Wet Kraken en Leegstand in strijd zouden zijn met artikel 8 van het EVRM. De rechtbank heeft de krakers vervolgens in het ongelijk gesteld. In het hoger beroep van het kort geding heeft het gerechtshof te Den Haag de Staat echter verboden om op grond van de Wet kraken en leegstand over te gaan tot ontruiming van de krakers. Dit zou volgens het gerechtshof in strijd zijn met het EVRM. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat toeziet op naleving van het EVRM, heeft namelijk al eens beslist dat krakers hun woning niet mogen verliezen voordat de rechter daarover een uitspraak heeft gedaan. Er moet dus een mogelijkheid zijn voor de krakers om te laten toetsen door een rechter of de ontruiming is toegestaan.

Het is nog afwachten hoe de Nederlandse rechtspraak zich op dit punt verder zal ontwikkelen. Gezien het voorgaande is het doen van aangifte van kraken bij de politie aanbevelenswaardig, maar zal de politie niet zonder meer gebruik maken van diens strafrechtelijke ontruimingsbevoegdheid.

Maar hoe krijgt u de krakers dan wel uit het pand?

Civiele procedure

Aangezien kraken onrechtmatig is jegens u als eigenaar, bestaan er goede kansen om met succes in een bodemprocedure voor de civiele rechter ontruiming te vorderen. Een rechter zal zelden een dergelijke vordering afwijzen. Het nadeel van een dergelijke procedure is dat deze lang duurt, minstens een jaar.

Indien u niet zo lang kunt wachten, bestaat de mogelijkheid om een kort geding procedure te starten. Dit is een procedure waarin de rechter snel een uitspraak doet over de gevorderde ontruiming. Daarvoor is wel nodig dat er een spoedeisend belang is bij de ontruiming. Een voorbeeld is dat u concrete verbouwingsplannen heeft met betrekking tot het pand of dat u het pand aan een derde wilt verhuren. Indien u aan de rechter heeft kunnen aantonen dat u een spoedeisend belang heeft, zal de rechter een belangenafweging maken. De rechter zal daarna een beslissing nemen over de gevorderde ontruiming.

Indien u meer informatie wilt over een civiele bodemprocedure of kort geding procedure of geïnteresseerd bent in de nieuwe Wet kraken en leegstand, dan kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord