BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vakantiedagen komen straks snel te vervallen

Nieuws 16 augustus 2011

Als gevolg van een wetswijziging wordt de vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen per 1 januari 2012 verkort van 5 jaar naar 6 maanden. Een aanzienlijke verkorting welke echter niet in alle gevallen van toepassing zal zijn. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze wetswijziging en de gevolgen daarvan voor werkgevers en werknemers.

De huidige situatie

Iedere werknemer heeft op grond van de wet recht op een minimum aantal vakantiedagen. Voor iemand met een fulltime dienstverband zijn dit 20 vakantiedagen per jaar. De werkgever kan daarnaast een aantal extra vakantiedagen toekennen aan zijn werknemers, we noemen dit bovenwettelijke vakantiedagen. De werknemer is op grond van de wet echter niet verplicht om de opgebouwde vakantiedagen op te nemen. Neemt een werknemer geen vakantiedagen op, dan loopt hij wel het risico dat hij een deel van zijn vakantiedagen kwijtraakt. Zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen komen namelijk na een bepaalde periode te vervallen. Deze vervaltermijn is nu nog gesteld op vijf jaar na afloop van het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd.

Omdat in de rechtspraak is bepaald dat een werknemer altijd eerst zijn “oudste” vakantiedagen opmaakt, komt het momenteel in de praktijk maar weinig voor dat werknemers worden geconfronteerd met een verval van vakantiedagen. Als gevolg hiervan bouwen werknemers soms stuwmeren aan vakantiedagen op. Dit is zowel voor de werkgever als voor de werknemer een onwenselijke situatie. Een werknemer die geen vakantie opneemt, loopt immers een groter risico op overbelasting met een uitval als mogelijk gevolg. Voor een werkgever geldt daarnaast dat deze organisatorische problemen kan ondervinden wanneer een werknemer zijn stuwmeer aan vakantiedagen wil gaan opnemen en daardoor langdurig afwezig zal zijn. Vanuit het perspectief van zowel werknemer als werkgever verdient het dus de voorkeur dat de vakantiedagen worden opgenomen in het jaar waarin ze worden opgebouwd.

De Wetswijziging en de gevolgen

Om te stimuleren dat werknemers vakantiedagen opnemen, heeft de wetgever besloten de vervaltermijn van wettelijk vakantiedagen te verkorten van 5 jaar naar 6 maanden. Deze aangepaste vervaltermijn geldt voor de wettelijke vakantiedagen opgebouwd vanaf 1 januari 2012. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de vervaltermijn van 5 jaar gelden, hetzelfde geldt voor alle vakantiedagen opgebouwd vóór 1 januari 2012.

Om te voorkomen dat de wettelijke vakantiedagen die worden opgebouwd onder de nieuwe regeling eerder vervallen dan de onder de huidige regeling opgebouwde vakantiedagen (welke een vervaltermijn hebben van 5 jaar), is in de wetsgeschiedenis opgenomen dat een redelijke wetsuitleg ertoe leidt dat de dagen die het eerste verloren gaan, als eerste dienen te worden afgeboekt. Iedere werkgever zal dan ook in zijn administratie van vakantiedagen onderscheid moeten gaan maken tussen zowel wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, als tussen vakantiedagen opgebouwd vóór en na 1 januari 2012. Alleen dan zal immers duidelijk zijn wanneer welke vakantiedagen komen te vervallen en dus wat het saldo aan vakantiedagen van de verschillende werknemers is. Werknemers zullen vanaf 2012 ook zelf goed in de gaten moeten houden of zij voldoende vakantiedagen opnemen. Zij lopen immers het risico dat een deel van hun opgebouwde vakantiedagen al na een half jaar (na het jaar waarin deze zijn opgebouwd) komen te vervallen.

De uitzonderingen

Zoals gezegd is de verkorting van de verjaringstermijn niet in alle gevallen van toepassing. Het staat werkgevers en werknemers namelijk vrij om, op collectief of individueel niveau, de vervaltermijn te verlengen. Er kan zelfs afgesproken worden dat vakantiedagen helemaal niet komen te vervallen.

De vervaltermijn van 6 maanden geldt ook niet wanneer een werknemer niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Het gaat hierbij om situaties waar de werknemer gedurende het opbouwjaar en de daaropvolgende 6 maanden om medische redenen of in verband met andere bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn wettelijke vakantiedagen te benutten. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als het door toedoen van de werkgever niet mogelijk is geweest om voldoende vakantiedagen op te nemen.

Aanpassingen nodig

De wetswijziging heeft gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgever zullen na moeten gaan of zij momenteel (bedoeld of onbedoeld) een regeling hebben aangaande het verval van vakantiedagen en of deze regeling eventueel aanpassing behoeft. Vaak is daarover namelijk een bepaling in de arbeidsovereenkomsten opgenomen. Is er niets geregeld inzake de vervaltermijn van vakantiedagen, dan zou de verlenging van de vervaltermijn van vakantiedagen een extra arbeidsvoorwaarde kunnen worden welke een werkgever zijn werknemers aanbiedt. Daarnaast dient de administratie van werkgevers te worden aangepast en verfijnd, zodat op ieder moment helder is welke vakantiedagen wanneer komen te vervallen.

Mocht u vragen hebben over deze wetswijziging of advies wensen aangaande de gevolgen daarvan, neemt u dan contact op met mr. drs. J-W. van Geen van onze sectie Arbeidsrecht.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord