BASE Advocaten - The Litigation Firm

Stress-test arbeidsvoorwaarden vereist door verhoging AOW-leeftijd

Nieuws 05 december 2011

Zoals iedereen inmiddels weet zal de AOW-leeftijd in 2020 worden verhoogd van 65 naar 66 jaar en per 2025 zal dit zeer waarschijnlijk 67 jaar worden. Tevens geldt echter dat de fiscale kaders van de pensioenregelingen worden aangepast: de pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2013 verhoogd naar 66 jaar en per 1 januari 2015 verder verhoogd naar 67 jaar. Tegelijkertijd wordt het maximale percentage dat werknemers per jaar fiscaalvriendelijk in een pensioenregeling mogen opbouwen verlaagd. Er zal dus jaarlijks minder pensioen worden opgebouwd. Een en ander heeft gevolgen op allerlei vlakken. Zowel werkgevers als werknemers dienen daar de nodige aandacht aan te besteden. Tijd voor een arbeidsvoorwaarden-stresstest dus.

Waar op te letten?
Het ligt voor de hand dat bekeken dient te worden of de pensioenregeling die wordt gehanteerd nog wel binnen de fiscale kaders past. Wanneer dit niet het geval is, zal de regeling moeten worden aangepast. De vraag die dan gaat spelen is of je dit als werkgever zomaar eenzijdig kan doen. De beantwoording van deze vraag is afhankelijk van hetgeen werkgever en werknemer daarover hebben afgesproken. Hebben partijen geen afspraken gemaakt over eventuele wijzigingen, dan zal er een belangenafweging plaats moeten vinden. Daarbij mag niet vergeten worden dat in bepaalde gevallen ook de ondernemingsraad bij de wijziging betrokken zal moeten worden.

Een ander punt dat aandacht vraagt, is het gat dat er mogelijk ontstaat voor werknemers die vanaf 65-jarige leeftijd AOW zullen ontvangen, maar voor wie het pensioen vanaf 2013 wordt opgebouwd op basis van een pensioenrichtleeftijd van 66 jaar. Deze werknemers zullen, wanneer zij met 65 jaar met pensioen gaan, worden geconfronteerd met een niet volledig opgebouwd pensioen.

65 jaar – 67 jaar
Een praktisch probleem zal zich demonstreren bij werknemers in wiens arbeidsovereenkomst is opgenomen dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Deze werknemers kunnen worden geconfronteerd met een einde van hun dienstverband wanneer zij 65 jaar worden, maar kunnen mogelijk pas aanspraak maken op AOW en hun pensioenregeling wanneer zij 67 jaar zijn. Ook hier zal een oplossing voor moeten komen. Daarbij komt de vraag naar voren of een beding op grond waarvan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt bij het bereiken van 65 jaar überhaupt nog wel stand kan houden. Het is goed voor te stellen dat met de verhoging van de AOW-leeftijd het standpunt dat een dergelijk beding in strijd is met ons gesloten ontslagstelsel, meer voet aan de grond gaat krijgen en ook de rechtspraak dit standpunt (dat nu reeds in de literatuur wordt verdedigd) zal overnemen. Deze onzekerheid kan worden voorkomen door dergelijke bedingen aan te passen en op te nemen dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook voor deze aanpassing geldt echter dat bekeken dient te worden of dit eenzijdig kan of dat de medewerking van de werknemer vereist is. Tevens geldt dat bij wijzigingen in het ontslagbeleid de ondernemingsraad betrokken zal moeten worden.

Slot
Zowel werkgevers als werknemers zullen dus hun arbeidsvoorwaarden moeten doorlichten en moeten testen of ze nog overeenkomen met alle op hand zijnde wijzigingen aangaande de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Eventuele benodigde wijzigingen zullen zorgvuldig moeten worden doorgevoerd.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies en mr. J.W. van Geen.

(c) BASE Advocaten B.V. Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord