BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgever loopt risico bij non-actiefstelling

Nieuws 01 maart 2012

Wanneer een werkgever tot de conclusie komt dat hij afscheid wenst te nemen van een werknemer, gebeurt het vaak dat deze werknemer door de werkgever op non-actief wordt gesteld. Dit is echter niet onder alle omstandigheden toegestaan.

Werkgevers kiezen er vaak voor om een werknemer van wie zij afscheid wensen te nemen op non-actief te stellen totdat er een werkelijk einde komt aan de arbeidsovereenkomst. Hier ligt vaak aan ten grondslag dat een werkgever die het vertrouwen in een werknemer heeft verloren, deze werknemer niet meer op de werkvloer wil zien. Werkgevers weten over het algemeen dat wanneer een werknemer op non-actief wordt gesteld, deze zijn recht op salaris behoudt. Men laat de werknemer in dergelijke situaties echter vaak liever betaald thuis zitten, dan dat zij de werknemer nog dagelijks tegenkomen op de werkvloer.

Een werknemer kan het echter in het geheel niet eens zijn met de beslissing van zijn werkgever om hem van de een op andere dag de toegang tot de werkvloer te ontzeggen. Een dergelijke maatregel zal bij zijn collega’s en relaties immers (mogelijk ten onrechte) het beeld oproepen dat hij iets zeer verwijtbaars heeft gedaan. In een dergelijk geval is het mogelijk dat de werknemer besluit om zijn non-actiefstelling aan te vechten in een kort gedingprocedure.

Uitgangspunt bij een dergelijk procedure zal het gegeven zijn dat de Hoge Raad het recht op tewerkstelling als zodanig in beginsel niet heeft erkend. Uit de rechtspraak van veel lagere rechters volgt echter dat een vordering van een werknemer om tewerk te worden gesteld nadat hij op non-actief is gesteld, in bepaalde gevallen wel degelijk kans van slagen heeft. De hoofdregel die doorgaans door de kantonrechters wordt gehanteerd is dat een non-actiefstelling slechts gerechtvaardigd is bij een voldoende zwaarwegende grond, waarbij het vooruit lopen op een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet voldoende is. Slechts bijkomende factoren, zoals onvoldoende werk of een onhoudbare situatie op de werkvloer rechtvaardigen dan een op non-actiefstelling (RAR 2012/27). Recent heeft het Hof Leeuwarden deze koers van de kantonrechters bevestigd (Hof Leeuwarden 29 november 2011, LJN BU6253).

Het Hof Leeuwarden heeft in de bovenvermelde uitspraak voorop gesteld dat de toewijsbaarheid van een vordering van een werknemer om zijn arbeid te mogen verrichten, moet worden beoordeeld aan de hand van de algemene maatstaf van hetgeen een goed werkgever behoort te doen en na te laten. Deze maatstaf brengt volgens het hof in het algemeen gesproken mee dat de toewijsbaarheid afhangt van de aard van de dienstbetrekking, van de overeengekomen arbeid en van de bijzondere omstandigheden van het geval. Daarbij dient naar het oordeel van het hof als uitgangspunt te worden genomen dat van een werkgever gevergd mag worden dat hij de werknemer tegen diens wil slechts de mogelijkheid mag onthouden om zijn arbeid te verrichten wanneer de werkgever daarvoor redelijke grond heeft. Die redelijke grond dient bovendien voldoende zwaar te wegen, gelet op het in beginsel zwaarwegend te achten belang van de werknemer om de bedongen arbeid te kunnen blijven verrichten. Daarbij wijst het hof er ook op dat het feitelijk verrichten van (de bedongen) arbeid ook los van het loon dat met de arbeid wordt verdiend een intrinsieke waarde voor de werknemer heeft, mede gezien de betekenis die in het maatschappelijk verkeer wordt toegekend aan het kunnen verrichten van arbeid. De beslissing van een werkgever om een werknemer tegen diens wil niet toe te laten tot het werk is volgens het hof in beginsel diffamerend voor de werknemer.

Wanneer er gerechtvaardigde vrees bestaat dat er daadwerkelijk ongewenste situaties zullen ontstaan wanneer de werknemer zijn werkzaamheden voortzet, kan een maatregel als een non-actiefstelling door een werkgever worden genomen. Deze beslissing moet echter, gelet op het voorgaande, door een werkgever goed worden onderbouwd. Gebeurt dat niet, dan loopt de werkgever het risico dat de werknemer de non-actiefstelling met succes in kort geding aanvecht en dat de rechter de werkgever een dwangsom oplegt. Bovendien kan een onterechte op non-actiefstelling later door de kantonrechter worden meegewogen bij het bepalen van de ontslagvergoeding in een eventuele ontbindingsprocedure. Een werkgever dient derhalve zorgvuldig met deze (orde)maatregel om te gaan.

Mocht u vragen hebben of advies wensen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. J-W. van Geen.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord